Miestne zastupiteľstvo - 15. zasadnutie 08.11.2016

 • 8. novembra 2016, 09:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [47.83 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 16.12.2016
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľov záznamu a uznesení

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka v školských zariadeniach, zriadených MČ B-NM

  Materiály
 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM o poskytovaní a úhradách za sociálne služby

 7. 7.Stanovisko k návrhu Dodatku Štatútu hl. mesta SR

 8. 8.Stanovisko k návrhu VZN hl. mesta Slovenskej republiky o miestnom poplatku za rozvoj

 9. 9.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva

 10. 10.Návrh na úpravu rozpočtu pre Základnú školu s materskou školou Kalinčiakova

 11. 11.Návrh na schválenie kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Strediska kultúry BNM

 12. 12.Návrh na prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 19477/17 a parc. č. 19477/28, katastrálne územie Vinohrady v prospech Slovenskej republiky – Národného onkologického ústavu, Klenová 1, 833 10 Bratislava, IČO: 00 165 336

 13. 13.Správa o činnosti škôl a školských zariadení v MČ B-NM za školský rok 2015/2016

 14. 14.Návrh na odvolanie a doplnenie členov – zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Riazanská 75

 15. 15.Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu k 14.9.2016, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č.21/21.1 zo dňa 15.4. 2014

 16. 16.Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS

 17. 17.Návrh na zabezpečenie financovania mimoriadnych nerozpočtovaných výdavkov EKO-podniku VPS

 18. 18.Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku v správe EKO-podniku VPS

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479

 20. 20.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2016/2017

 21. 21.Návrh riešenia havarijného stavu objektov Lanovej dráhy v správe EKO-podniku VPS

 22. 22.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Mgr. Magdaléne Grandtnerovej, trvale bytom Bratislava–Nové Mesto na dobu určitú 3 roky

 23. 23.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Jánovi Slepčíkovi na dobu určitú 3 roky

 24. 24.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Renáte Sečkárovej na dobu určitú 3 roky

 25. 25.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Rastislavovi Hajnalovi na dobu výkonu pracovného pomeru

 26. 26.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Helene Slézovej na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava–Nové Mesto

 27. 27.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Bc. Kláre Dynisovej na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava–Nové Mesto

 28. 28.Návrh na voľbu člena odborníka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 29. 29.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

Informačné materiály

 1. a.Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM za I. polrok 2016

 2. b.Informácia o priebežnom čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto ( na stôl)

 3. c.Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda za rok 2016