Bod č. 6

  • Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo - 15. zasadnutie 08.11.2016
  • Prekladatelia: Ing. Mgr. Ľubomír Baník - prednosta MÚ
  • Prizvaný/í: Mgr. Iveta Marčíková - vedúca odd. sociálnych služieb
    JUDr. Viera Rákociová za komunitné centrum
    Oľga Dubnická za opatrovateľskú službu
    Mgr. Marta Asia Laliková za denné centrá

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM o poskytovaní a úhradách za sociálne služby


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.