Normy

Názov
Nezaradené
Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Rokovací poriadok výberovej komisie pre výber riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií (s výnimkou škôl) a členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a Dodatok č. 1, Dodatok č. 2, Dodatok č. 3, Dodatok č. 4, Dodatok č. 5, Dodatok č. 6, Dodatok č. 7, Dodatok č. 8, Dodatok č. 9, Dodatok č. 10
Dodatok č. 1 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
ROKOVACÍ PORIADOK Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválený 7.12.2021
Zásady vybavovania sťažností
Zásady vybavovania petícií
Príkaz prednostu č. 2/2022 o správnych a iných poplatkoch
Smernica o kamerových systémoch
Smernica o ochrane osobných údajov
Smernica o preverovaní a o oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti
Smernica k prijímaniu všeobecne záväzných nariadení a zásad Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva
Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku
Metodický pokyn k uplatňovaniu zákona o e-Governmente v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Úplné znenie zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Dodatku č. 2 schváleného zastupiteľstvom MČ BNM dňa 27.09.2022 uznesením č.14/15
Pravidlá Participatívneho rozpočtu
Prevádzkový poriadok Komunitného centra Ovručská 5
Prevádzkový poriadok Denného centra Sibírska 37
Prevádzkový poriadok Denného centra Stromová 18
1 2 3 4 »