Normy

Názov
Nezaradené
Dodatok č. 1 k organizačnému poriadku miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 09.01.2023
Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 09.01.2023
Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Rokovací poriadok výberovej komisie pre výber riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií (s výnimkou škôl) a členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Dodatok č. 1 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
ROKOVACÍ PORIADOK Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválený 7.12.2021
Zásady vybavovania sťažností
Zásady vybavovania petícií
Príkaz prednostu č. 2/2022 o správnych a iných poplatkoch
Smernica o kamerových systémoch
Smernica o ochrane osobných údajov
Smernica o preverovaní a o oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti
Smernica k prijímaniu všeobecne záväzných nariadení a zásad Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva
Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku
Metodický pokyn k uplatňovaniu zákona o e-Governmente v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Úplné znenie zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Dodatku č. 2 schváleného zastupiteľstvom MČ BNM dňa 27.09.2022 uznesením č.14/15
Pravidlá Participatívneho rozpočtu
Prevádzkový poriadok Komunitného centra Ovručská 5
Prevádzkový poriadok Denného centra Sibírska 37
1 2 3 4 »