Normy

Názov
Metodický pokyn k uplatňovaniu zákona o e-Governmente v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Zásady poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Pravidlá Participatívneho rozpočtu
Prevádzkový poriadok Komunitného centra Ovručská 5
Prevádzkový poriadok Denného centra Sibírska 37
Prevádzkový poriadok Denného centra Stromová 18
Prevádzkový poriadok Denného centra Jeséniova 51
Prevádzkový poriadok Denného centra Chemická 1
Prevádzkový poriadok Denného centra Športová 1
Prevádzkový poriadok Denného centra Račianska 89
Prevádzkový poriadok Denného centra Nobelova 30
Prevádzkový poriadok Denného centra Vajnorská 51
Dodatok č. 1 k Smernici o sprístupňovaní informácií
Smernica o sprístupňovaní informácií úplné znenie
Metodický pokyn pri riešení odstránenia vozidiel, ktoré ohrozujú alebo poškodzujú životné prostredie
Smernica o vedení podvojného účtovníctva a obehu účtovných dokladov
Rokovací poriadok Dotačnej komisie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia-Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťata na Robotníckej ulici 11 v správe mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Metodický pokyn pri riešení odstránenia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch
Metodický pokyn k vykonávaniu štátneho dozoru pri nelegálnom výrube drevín
1 2 3 »