Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
30/29.1 Rôzne:
R/01 - Návrh Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r.o., sídlom Primaciálne námestie Č. 1, Bratislava, IČO: 35738880, Mestskou časťou Bratislava- Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, Bratislava, ICO: 00603317 a Hlavným mesto Slovenskej republiky, sídlom Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, ICO: 00603481 
13.07.2021
30/29.2 Rôzne:
R/02 - Návrh na vrátenie správy k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 10403/21 – ostatná plocha v katastrálnom území Nové Mesto, ktorý je evidovaný na geometrickom pláne č. 388/2021
13.07.2021
30/29.3 Rôzne:
R/03 - Zber olejov z domácností (poslanecký návrh - Filipovoč, Gešpierik, Korčok, Weiss)
13.07.2021
príloha k uzneseniu č. 30/29.1 Rôzne: R/01 - Návrh Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r.o., sídlom Primaciálne námestie Č. 1, Bratislava, IČO: 35738880, Mestskou časťou Bratislava- Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, Bratislava, ICO: 00603317 a Hlavným mesto Slovenskej republiky, sídlom Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, ICO: 00603481 R/02 - Návrh na vrátenie správy k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 10403/21 – ostatná plocha v katastrálnom území Nové Mesto, ktorý je evidovaný na geometrickom pláne č. 388/2021 R/03 - Zber olejov z domácností (poslanecký návrh - Filipovoč, Gešpierik, Korčok, Weiss) 13.07.2021
30/28 Návrh na poskytnutie zľavy z nájmu z dôvodu opatrení proti šíreniu pandémie COVID 19 za obdobie od 1.1.2021 pre nájomníkov v objekte Mestská Tržnica, Šancová 112, Bratislava. 13.07.2021
30/27 Informácia o spracovaní územných plánov zón 13.07.2021
príloha č. 2 k uzneseniu č. 30/27 Informácia o spracovaní územných plánov zón 13.07.2021
príloha č. 1 k uzneseniu č. 30/27 Informácia o spracovaní územných plánov zón 13.07.2021
30/26 Priebežná informácia o stave sčítania obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 13.07.2021
30/25 Schválenie ZADANIA Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova 13.07.2021
30/24 Návrh na schválenie nadobudnutia pozemkov k rekonštrukcií komunikácie na ul. Tupého 13.07.2021
30/23 Návrh na schválenie Zásad vybavovania sťažností a zásad na vybavovanie petícií 13.07.2021
30/22 Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z nájomnej zmluvy č. 1/2021 zo dňa 02.01.2021 13.07.2021
30/21 Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5348/12, v katastrálnom území Vinohrady, pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Opavskej 12 v Bratislave 13.07.2021
30/20 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 1268/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre manželov Ing. Tomáša Sotníka a Ing. Katarínu Sotníkovú 13.07.2021
30/19 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov kancelárie č. 404 nachádzajúcej sa na 4.9. administratívnej budovy, súp. Č2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie. 13.07.2021
30/18 Návrh na schválenie zámeru prevodu bytov v bytových domoch súp. č. 6954, 6959,7694 a 7545 na Bojnickej ul. v Bratislave do vlastníctva nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových domoch dojednaný na dobu neurčitú 13.07.2021
30/17 Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača - spoločnosti Ydnis s.r.o. so sídlom Horská 13035/31, 831 02 Bratislava, IČO: 53 736 885, zapísaná v obchodnom registri OS BA I., v oddiely Sro, vložke č. 152139/B predloženého do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 29.03.2021 a to na základe odporúčania komisie ako aj návrh na uzavretie nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom 13.07.2021
30/16 Návrh na upustenie od vymáhania trvale nevymožiteľných pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 13.07.2021
30/15 Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k: I. návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci 13.07.2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »