Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
20/04 Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2021-2023 20.01.2021
20/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 20.01.2021
20/02 Voľba členov návrhovej komisie 20.01.2021
20/01 Schválenie programu rokovania 20.01.2021
19/36.6 Rôzne
R6 - Vypracovanie koncepcie výstavby, obnovy a rekonštrukcie nájomných bytov do roku 2030
16.12.2020
19/36.3 Rôzne
R3 - Zápis železničnej stanice do zoznamu pamätihodností 
16.12.2020
19/36.4 Rôzne
R4 - Získanie právneho vzťahu k pozemku parc. č. 11603/17 za účelom vybudovania zeleného – ekologického parkoviska 
16.12.2020
19/36.5 Rôzne
R5 - Výmena prenajatého bytu č. 3 na prízemí bytového domu na Bojnickej 21 nájomcovi Martinovi Baloghovi 
16.12.2020
19/36.2 Rôzne
R2 - Zverenie paralelnej komunikácie s miestnou komunikáciou Trnavská cesta v úseku od Námestia pri Zimnom štadióne až po Trnavské Mýto/Vajnorská 
16.12.2020
19/36.1 Rôzne
R1 - Vypracovanie - záväzného plánu opráv a obnovy miestnych komunikácií III. a IV. Triedy a k nim priľahlých chodníkov v správe MČ B-NM - pasportu priestorových technických údajov miestnych komunikácií III. a IV. Triedy a k nim priľahlých chodníkov v správe MČ B-NM 
16.12.2020
19/35 Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Bc. Renáte Knausovej na dobu určitú počas trvania pracovného pomeru v ZŠ s MŠ Odborárska 16.12.2020
19/34 Informácia o indikatívnych nezáväzných ponukách na predloženie dlhodobého úveru na financovanie investičných projektov MČ B-NM 16.12.2020
19/33 Návrh na vyhlásenie zámeru stavebnej uzávery Horné Židiny a Slanec - časti územia v lokalite Veľký Varan/Slanec 16.12.2020
19/32 Návrh na vyhlásenie zámeru stavebnej uzávery Koziarka – časť územia v lokalite Koziarka 16.12.2020
19/31 Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Helene Slézovej na dobu určitú tri roky 16.12.2020
19/30 Žiadosť o príspevok č. 27/2020 – OZ Víťaz – na projekt “ Víťaz OZ" 16.12.2020
19/29 Žiadosť o príspevok č. 26/2020 – OZ Ziegelfeld – na projekt “ Rozvoj novomestského hokejového tímu Tehelné Pole" 16.12.2020
19/28 Informácia o spracovaní územných plánov zón 16.12.2020
19/27 Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2020/2021 16.12.2020
19/26 Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve na prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/269, 12781/270, 12781/271 16.12.2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »