Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
17/31.1 Rôzne
R1 - Zabezpečenie vypracovania koncepcie, stratégie EKO-podniku VPS (Poslanecký návrh – poslankyňa Mgr. Marianna Mašátová Haliaková) 
30.06.2020
17/31.2 Rôzne
R2 - Zabezpečenie dôsledného dodržiavania § 5 ods. 9. zákona 552/2003 Z.Z. v platnom znení (Poslanecký návrh – poslankyňa Mgr. Marianna Mašátová Haliaková) 
30.06.2020
17/31.3 Rôzne
R3 - Dotačná komisie MZ MČ B-NM – návrh členov (Poslanecký návrh – poslanci JUDr. Tomáš Korček, PhD. a JUDr. Richard Mikulec) 
30.06.2020
17/31.4 Rôzne
R4 - Miestna rada MČ B-NM – návrh členov (Poslanecký návrh – poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD.) 
30.06.2020
17/31.5 Rôzne 
R5 - Právoplatné stavebné rozhodnutia (Poslanecký návrh – poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD.) 
30.06.2020
17/31.6 Rôzne
R6 - Istrochem – enviro problém (Poslanecký návrh – poslanec Ing. Pavol Troiak) 
30.06.2020
17/31.7 Rôzne
R7 - Komisia pre EKO-VPS – návrh členov (Poslanecký návrh – poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD. ) 
30.06.2020
17/31.8 Rôzne
R8 - Revízie a poistné zmluvy (Poslanecký návrh – poslanec Ing. Andrej Árva) 
30.06.2020
17/31.9 Rôzne
R9 - Vypracovanie nových Zásad v sociálnej oblasti (Poslanecký návrh – poslankyňa Ing. Mgr. Katarína Šebejová, PhD.)
30.06.2020
17/30 Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dotknutej rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého (MUDr. Anna Kováčová) 30.06.2020
príloha č. 1 k uzneseniu 17/30 Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dotknutej rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého (MUDr. Anna Kováčová) 30.06.2020
17/29 Návrh na schválenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého 30.06.2020
príloha č. 1 k uzneseniu 17/29 Návrh na schválenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého 30.06.2020
17/28 Návrh na odzverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11355/21, parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27 a parc. č. 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto zo správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 30.06.2020
17/27 Informácia o aktuálnom stave projektu regulovaného parkovania a informácia o činnosti NPS s.r.o. 30.06.2020
17/26 Výsledky participatívneho rozpočtu 30.06.2020
17/25 Žiadosť o príspevok č. 21/2020 – ABCedu pre vzdelanie o.z. – na projekt “ Ako sa naučiť správne hospodáriť s peniazmi ” 30.06.2020
17/24 Žiadosť o príspevok č. 16/2020 – Rodinné centrum Kramárik o.z. – na projekt “ Rodinné centrum Kramárik a jeho rozvoj v roku 2020 ” 30.06.2020
17/23 Žiadosť o príspevok č. 15/2020 – Novomestský športový klub 1922 Bratislava o.z. – na projekt “ Športová činnosť mládeže v NŠK 1922 Bratislava v roku 2020 ” 30.06.2020
17/22 Informácia o spracovaní územných plánov zón 30.06.2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »