Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
13/13 Preskúmanie Územného plánu zóny Koliba - Kamenné sady v znení zmien a doplnkov MR1822 16.09.2020
13/12 Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. MR1822 16.09.2020
13/11 Návrh Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. MR1822 16.09.2020
13/10 Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. MR1822 16.09.2020
13/09 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Kreatívnom a kultúrnom centre Nová Cvernovka, Račianska 78, 831 02 Bratislava MR1822 16.09.2020
13/08 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte TRŽNICA na Šancovej ulici č. 112, Bratislava MR1822 16.09.2020
13/07 Návrh riešenia žiadostí o odpustenie nájmu pre žiadateľov, ktorí požiadali o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 MR1822 16.09.2020
13/06 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto MR1822 16.09.2020
13/05 Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020 MR1822 16.09.2020
13/04 Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 30.6.2020 MR1822 16.09.2020
13/03 Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto MR1822 16.09.2020
13/02 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení MR1822 16.09.2020
13/01 Schválenie programu rokovania MR1822 16.09.2020
17/31.1 Rôzne
R1 - Zabezpečenie vypracovania koncepcie, stratégie EKO-podniku VPS (Poslanecký návrh – poslankyňa Mgr. Marianna Mašátová Haliaková) 
30.06.2020
17/31.2 Rôzne
R2 - Zabezpečenie dôsledného dodržiavania § 5 ods. 9. zákona 552/2003 Z.Z. v platnom znení (Poslanecký návrh – poslankyňa Mgr. Marianna Mašátová Haliaková) 
30.06.2020
17/31.3 Rôzne
R3 - Dotačná komisie MZ MČ B-NM – návrh členov (Poslanecký návrh – poslanci JUDr. Tomáš Korček, PhD. a JUDr. Richard Mikulec) 
30.06.2020
17/31.4 Rôzne
R4 - Miestna rada MČ B-NM – návrh členov (Poslanecký návrh – poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD.) 
30.06.2020
17/31.5 Rôzne 
R5 - Právoplatné stavebné rozhodnutia (Poslanecký návrh – poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD.) 
30.06.2020
17/31.6 Rôzne
R6 - Istrochem – enviro problém (Poslanecký návrh – poslanec Ing. Pavol Troiak) 
30.06.2020
17/31.7 Rôzne
R7 - Komisia pre EKO-VPS – návrh členov (Poslanecký návrh – poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD. ) 
30.06.2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »