Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
39/12.1 Rôzne:
R06 - Odstránenie vizuálneho smogu pri kultúrnej pamiatke Konská železnica Návrh poslanca Ing. Pavla Troiaka
28.06.2022
39/12.2 Rôzne:
R07 - Rozšírenie zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Návrh poslanca Ing. Pavla Troiaka 
28.06.2022
39/12.3 Rôzne:
R08 - Územný plán zóny Biely Kríž a Mierová - obstaranie Návrh poslanca Ing. Stanislava Winklera 
28.06.2022
39/12.4 Rôzne:
R09 - Projekty realizované prostredníctvom investičného úveru – pravidelné informovanie poslancov na týždennej báze – každý pondelok Návrh poslanca Mgr. Peter Weiss
28.06.2022
39/11 Návrh na prijatie bankového úveru a prvé použitie úverových zdrojov 28.06.2022
39/10 Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022 28.06.2022
39/09 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2022-2026 28.06.2022
39/08 Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 28.06.2022
39/07 Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava III 28.06.2022
39/06 Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2022 28.06.2022
39/05 Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Jeséniova 54 28.06.2022
39/04 Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021 28.06.2022
39/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 28.06.2022
39/02 Voľba členov návrhovej komisie 28.06.2022
39/01 Schválenie programu rokovania 28.06.2022
28/06 Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto MR1822 14.06.2022
28/05 Návrh na prijatie bankového úveru a prvé použitie úverových zdrojov MR1822 14.06.2022
28/04 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj stavby prístavby športovej haly označenej súpisným číslom 11796, postavenej na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 11820/14, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/14, 11820/4, 11820/13, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľovi – BZS Company, s.r.o., Legerského 3, 83102 Bratislava, IČO: 51136830 MR1822 14.06.2022
28/03 Schválenie programu rokovania MR1822 14.06.2022
28/02 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení MR1822 14.06.2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »