Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
12/19.1 Rôzne
R1 - Základná škola s materskou školou Riazanská Poslanecký návrh – Ing. Silvia Švecová, PhD. 
10.12.2019
12/19.2 Rôzne
R2 - Novomestská parkovacia spoločnosť – zmena uznesenia Poslanecký návrh – Ing. Stanislav Winkler
10.12.2019
12/18 Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Magdaléne Potočnej na dobu určitú tri roky 10.12.2019
12/17 Informácia o spracovaní územných plánov zón a urbanistickej štúdie dopravy 10.12.2019
12/16 Návrh na odvolanie člena odborníka K-MZ – kultúry, mládeže, športu, voľného času a medzinárodných vzťahov 10.12.2019
12/15 Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava III 10.12.2019
12/14 Návrh časového harmonogramu zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií MZ MČ BNM na rok 2020 10.12.2019
12/13 Návrh na schválenie predĺženia nájomnej zmluvy č. 182/2018 10.12.2019
12/12 Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 6095/6, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Annu Ježovú, bytom Holubyho 1/A, Bratislava 10.12.2019
12/11 Návrh na schválenie predaja pozemkov registra “C“ KN parc. č. 5675/6 a 5675/1, v katastrálnom území Vinohrady, pre manželov Jána Mosného a Soňu Mosnú, obaja bytom Júnová 8, Bratislava 10.12.2019
12/10 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č.10403/2 nachádzajúcom sa v k. ú. Nové Mesto a to občianskemu združeniu Odyseus, o.z. 10.12.2019
12/09 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č.905 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu, súp. č. 1530 na Račianskej ul. 97 ako aj nebytového priestoru č. 903 nachádzajúcom sa v suteréne bytového domu, súp. č.1378 na Teplickej ul. 19 a to občianskemu združeniu PUPALKY, o.z. 10.12.2019
12/08 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 10.12.2019
12/07 Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 10.12.2019
12/06 Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 08/27 prijatého na zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 25.06.2019 10.12.2019
12/05 Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2020 10.12.2019
12/04 Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 10.12.2019
12/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 10.12.2019
12/02 Voľba členov návrhovej komisie 10.12.2019
12/01 Schválenie programu rokovania 10.12.2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »