Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
31/16 Informácia vo veci vymáhania trvale nevymožiteľných pohľadávok – vyjadrenie k možnosti odpredaja trvale nevymožiteľných pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 28.09.2021
31/15 Informácia o postupe zriaďovateľa vo vzťahu k príspevkovej organizácii EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 v súvislosti so skončením pracovného pomeru riaditeľa Mgr. Vladimíra Mikuša ku 31.08.2021 28.09.2021
31/14 Návrh na zmenu uznesenia č. 18/19 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zo dňa 06. októbra 2020 28.09.2021
31/13 Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1, o výmere 688 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2854 na Jahodovej 13 v prospech vlastníka bytu v bytovom dome 28.09.2021
31/12 Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/72, o výmere 719 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2853 na Jahodovej 11, v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome 28.09.2021
31/11 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - nájom nebytového priestoru – č. N12-901 o celkovej podlahovej ploche 16,52 m², nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ulici J. C. Hronského č. 16 – 20 v Bratislave a to spoločnosti ŽBLNK MS, s. r. o., sídlom Čiližská 6, Bratislava, IČO: 53 468 023 28.09.2021
31/10 Žiadosť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odzverenie pozemku – Mladá Garda, žiadosť zo dňa 03.08.2021 28.09.2021
31/09 Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením 28.09.2021
31/08 Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Riazanská 75 28.09.2021
31/07 Návrh na schválenie predloženie projektu z REACT-EU: Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádrová 28.09.2021
31/06 Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 30.06.2021 28.09.2021
31/05 Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021 28.09.2021
31/04 Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 28.09.2021
31/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 28.09.2021
31/02 Voľba členov návrhovej komisie 28.09.2021
31/01 Schválenie programu rokovania 28.09.2021
21/10.1 Rôzne
R1 - Informácia o postupe zriaďovateľa vo vzťahu k príspevkovej organizácii EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 v súvislosti so skončením pracovného pomeru riaditeľa Mgr. Vladimíra Mikuša ku 31.08.2021 
MR1822 14.09.2021
21/10.2 Rôzne
R3 - Návrh na schválenie predloženie projektu z REACT-EU: Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádrová
MR1822 14.09.2021
21/09 Informácia vo veci vymáhania trvale nevymožiteľných pohľadávok – vyjadrenie k možnosti odpredaja trvale nevymožiteľných pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto MR1822 14.09.2021
21/08 Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1, o výmere 688 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2854 na Jahodovej 13 v prospech vlastníka bytu v bytovom dome MR1822 14.09.2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »