Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
13/17 Informácia o pláne akútnych úprav na miestnych cestách III. a IV. triedy 30.04.2024
13/16 Informácia o spracovaní územných plánov 30.04.2024
13/15 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k žiadosti primátora o vrátenie majetku - pozemku registra „C“ KN parc. č. 18060/2, v k.ú. Vinohrady - zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 30.04.2024
13/14 Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 09/25 zo dňa 12.12.2023 30.04.2024
13/13 Návrh Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, ktorý spočíva v zmene prílohy č. 1 v bode III – Sadzobník mestskej časti a v schváleniu prílohy č. 6 – Sadzobník prenájmu nebytových priestorov v objekte Dom kultúry Kramáre 30.04.2024
13/12 Návrh na nájom kancelárie č. 401 o výmere 14,5 m2, nachádzajúcej sa v administratívnej budove na Hálkovej ulici č. 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 30.04.2024
13/11 Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2024 a mesačnej odmeny z mesačného platu 30.04.2024
13/10 Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024 30.04.2024
13/09 Dodatok č. 1 o celomestskom charaktere ku Komunitnému plánu Bratislavy 30.04.2024
13/08 Návrh zmien v Zásadách poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v MČ BNM 30.04.2024
13/07 Návrh na doplnenie prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 30.04.2024
13/06 Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Odborárska č. 2 Bratislava 30.04.2024
13/05 Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024 30.04.2024
13/04 Správa o plnení uznesení 30.04.2024
13/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 30.04.2024
13/02 Voľba členov návrhovej komisie 30.04.2024
13/01 Schválenie programu rokovania 30.04.2024
07/12.1 Rôzne R1 - Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024 R2 - Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024 a mesačnej odmeny z mesačného platu 09.04.2024
07/12.2 Rôzne R1 - Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024 R2 - Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024 a mesačnej odmeny z mesačného platu 09.04.2024
07/11 Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 13657/16, parc. č. 13657/168 a parc. č. 13657/170, v k.ú. Nové Mesto pre SPD, spol. s r.o. 09.04.2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »