Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
05/27.3 Rôzne:
R03 – Návrh na preskúmanie možnosti ponechania bufetového zariadenia v parku na Račianskom mýte, známeho ako Koliesko, v správe MČ BANM, vrátane vyčíslenia nákladov na prevádzku, návrhu potenciálneho správcu a rozšírenie prevádzky okrem bufetového zariadenia aj na príležitostné kultúrno-vzdelávacie aktivity
27.06.2023
05/27.2 Rôzne:
R2 - Návrh na vyjadrenie súhlasu so zrušením dočasného poverenia výkonom funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO-podniku VPS a návrh na dočasné poverenie vedením príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS
27.06.2023
05/27.1 Rôzne:
R1 - Návrh na schválenie Zasadacieho poriadku poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
27.06.2023
05/26 Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt „Revitalizácia detského ihriska a multifunkčného športoviska Mierová kolónia, Bratislava“ v rámci Výzvy č. 2/2023/SRR (MIRRI SR) 27.06.2023
05/25 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru (dielne) o výmere 104,24 m2, nachádzajúcej sa v k.ú. Nové Mesto na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave, súp. č. 2953, parc. č. 12738/9, zapísanej na LV č. 2382 27.06.2023
05/24 Návrh na schválenie nájmu bytu č. 26 v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 25, súp. č. 7545, k. ú. Nové Mesto pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z., so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 173 165 37, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 27.06.2023
05/23 Návrh na schválenie nájmu bytu č. 47 v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 23, súp. č. 7694, k. ú. Nové Mesto pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z., so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 173 165 37, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 27.06.2023
05/22 Návrh na schválenie nájmu bytu č. 42 v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 21, súp. č. 6959, k. ú. Nové Mesto pre Občianske združenie Odyseus, so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 317 887 34, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 27.06.2023
05/21 Návrh na opravu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 04/24 zo dňa 04.04.2023 27.06.2023
05/20 Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12724/39, parc. č. 12724/40 a parc. č. 12724/41, v katastrálnom území Nové Mesto pre Kamila Zemana 27.06.2023
05/19 Návrh na vrátenie správy hlavnému mestu SR Bratislave k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/101, v katastrálnom území Vinohrady 27.06.2023
05/18 Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady v lokalite ,,Koliba – Vtáčnik“ 27.06.2023
05/17 Informácia o spracovaní územných plánov zón 27.06.2023
05/16 Dodatok č.3 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 6. 10. 2020 uznesením č. 18/21 s účinnosťou od 22.10.2020 v znení Dodatku č.1 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 7.12.2021 uznesením č. 32/30, v znení Dodatku č. 2 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 27. 09. 2022 uznesením č. 40/16. 27.06.2023
05/15 Návrh na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt „MŠ Šuňavcová – rozšírenie kapacít“ 27.06.2023
05/14 Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách 27.06.2023
05/13 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2023, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava 27.06.2023
05/12 Zásady vybavovania sťažností 27.06.2023
05/11 Zásady vybavovania petícií 27.06.2023
05/10 Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2023 27.06.2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »