Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
10/18.1 Rôzne
R1 - Odstránenie reklám 
05.11.2019
10/18.2 Rôzne
R2 - Komisia pre EKO-podnik VPS (odvolanie a voľba poslanca) 
05.11.2019
10/18.3 Rôzne
R3 - Redakčná rada Hlas Nového Mesto – rozšírenie členov 
05.11.2019
10/18.4 Rôzne
R4 - Vypracovanie Zásad zaraďovania investičných akcií do rozpočtu 
05.11.2019
10/18.5 Rôzne
R5 - Koncepcia rozvoja Tržnice 
05.11.2019
10/18.6 Rôzne
R6 - Vypovedanie zmluvy s firmou IMPACTMEDIA, s.r.o.- vypracovanie postupu
05.11.2019
10/17 Informácia o príprave rozpočtu na roky 2020 - 2022 05.11.2019
10/16 Informácia o spracovaní územných plánov zón a urbanistickej štúdie dopravy 05.11.2019
10/15 Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 08/30 zo dňa 25.06.2019 05.11.2019
10/14 Žiadosť o poskytnutie dotácie – Domov Sv. Jána z Boha Bratislava vo výške 3 000,- € 05.11.2019
10/13 Žiadosť o poskytnutie dotácie – Európsky pohár vo volejbale žien Slávie Ekonomickej univerzity Bratislava vo výške 3 350,- € 05.11.2019
10/12 Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2020 05.11.2019
10/11 Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 05.11.2019
10/10 Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2019. 05.11.2019
10/09 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.2.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v znení Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30. 06. 2017 05.11.2019
10/08 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2019, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto. 05.11.2019
10/07 Správa z kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej správy MÚ B-NM, zameraná na výber poplatkov za osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií listín v súlade s platným Sadzobníkom správnych poplatkov a kontrola dokladov súvisiacich s oslobodením od uvedených poplatkov. 05.11.2019
10/06 Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Cádrova 23 05.11.2019
10/05 Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Odborárska 2 05.11.2019
10/04 Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 05.11.2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »