Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
02/09 Návrh poverenia starostu na rokovanie a uzatvorenie zmluvy o spolupráci s MIRI bez finančného záväzku 14.12.2022
02/08 Schválenie Zadania pre Územný plán zóny Krahulčia 2020 14.12.2022
02/07 Návrh na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt „DETSKÉ JASLE VIHORLATSKÁ“ 14.12.2022
02/06 Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt „MŠ VIHORLATSKÁ - ROZŠÍRENIE KAPACÍT“ 14.12.2022
02/05 Návrh na schválenie súťažných podkladov k vyhláseniu verejného obstarávania na podlimitnú zákazku bežným spôsobom pre stavebné práce s názvom „REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE“ a nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby pre zákazku „SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE“ 14.12.2022
02/04 Návrh na voľbu a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto b) podpredsedu komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy c) člena dotačnej komisie d) člena návrhovej komisie e) sobášiaceho f) zástupcu obce v školských radách organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022– 2026 g) gescie poslanca v gesčnom okrsku č. 2 14.12.2022
02/03 Voľba overovateľov uznesení a záznamu z rokovania 14.12.2022
02/02 Voľba členov návrhovej komisie 14.12.2022
02/01 Schválenie programu rokovania 14.12.2022
01/19 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM na 1. polrok 2023 28.11.2022
01/18 Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 34/04 bod c) z 21.12.2021 a 43/04 z 13.10.2022 28.11.2022
01/17 Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2023 28.11.2022
01/16 Návrh na určenie platu starostu 28.11.2022
01/15 Voľba zástupcov MČ - členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 28.11.2022
01/14 Voľba gesčných poslancov pre jednotlivé gesčné okrsky mestskej časti 28.11.2022
01/13 Návrh na schválenie sobášiacich poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022-2026 a plán sobášnych obradov na rok 2023 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 28.11.2022
01/12 Voľba predsedov a podpredsedov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022-2026 28.11.2022
01/11 Voľba členov stálych Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 28.11.2022
01/10 Návrh na zriadenie stálych a účelových odborných komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022-2026 28.11.2022
01/09 Návrh na určenie počtu členov Miestnej rady a zloženie Miestnej rady Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 28.11.2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »