Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
20.05.2024 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2024 zo dňa 30.4.2024 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby
05.04.2024 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2024, zo dňa 13.03.2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2023 zo dňa 26.9.2023, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská 21 A, Bratislava-Nové Mesto
02.04.2024 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2024 zo dňa 13. 03. 2024 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
02.04.2024 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2024 zo dňa 13. 03. 2024 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
02.04.2024 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2024 zo dňa 13. 03. 2024 ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2022 zo dňa 13.09.2022, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
01.01.2024 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 11/2023 zo dňa 12. 12. 2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
01.11.2023 Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 10/2023, zo dňa 26.9.2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava-Kramáre
15.10.2023 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2023, zo dňa 26.9.2023, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská 21 A, Bratislava-Nové Mesto
14.10.2023 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2023, zo dňa 26.9.2023, ktorým sa mení VZN MČ Bratislava–Nové Mesto č. 7/2018 zo dňa 12.05.2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor JAMA
19.07.2023 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2023, zo dňa 27.6.2023, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava- Nové Mesto, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava
15.07.2023 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2023 zo dňa 27.06.2023 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách
01.06.2023 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2023 zo dňa 4.4.2023 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Nobelova
01.06.2023 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2023 zo dňa 4.4.2023 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2006 zo dňa 13.06.2006 o záväzných častiach územného plánu zóny Podhorský pás, v znení zmien a doplnenia Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2009 zo dňa 22.04.2009
02.05.2023 Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2023 zo dňa 4.4.2023 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“
02.05.2023 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2023, zo dňa 4.4.2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2015 zo dňa 16.6.2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava
23.02.2023 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2023 zo dňa 07. 02. 2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
01.01.2023 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2022 zo dňa 13.09.2022, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
31.10.2022 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2022 zo dňa 13.10.2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2018 zo dňa 10.04.2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1A, 831 04 Bratislava (mení VZN 3/2018)
03.10.2022 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2022 zo dňa 13.09.2022, o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
01.07.2022 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2022 zo dňa 12.04.2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 zo dňa 16.11.2021 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách (mení VZN 5/2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »