Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
19.07.2023 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2023, zo dňa 27.6.2023, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava- Nové Mesto, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava
15.07.2023 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2023 zo dňa 27.06.2023 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách
01.06.2023 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2023 zo dňa 4.4.2023 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Nobelova
01.06.2023 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2023 zo dňa 4.4.2023 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2006 zo dňa 13.06.2006 o záväzných častiach územného plánu zóny Podhorský pás, v znení zmien a doplnenia Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2009 zo dňa 22.04.2009
02.05.2023 Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2023 zo dňa 4.4.2023 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“
02.05.2023 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2023, zo dňa 4.4.2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2015 zo dňa 16.6.2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava
23.02.2023 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2023 zo dňa 07. 02. 2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
01.01.2023 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2022 zo dňa 13.09.2022, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
31.10.2022 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2022 zo dňa 13.10.2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2018 zo dňa 10.04.2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1A, 831 04 Bratislava (mení VZN 3/2018)
03.10.2022 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2022 zo dňa 13.09.2022, o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
01.07.2022 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2022 zo dňa 12.04.2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 zo dňa 16.11.2021 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách (mení VZN 5/2021)
01.07.2022 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2021 zo dňa 16.11.2021 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách (mení VZN 3/2022)
01.05.2022 ÚPLNÉ ZNENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2016 zo dňa 14.06.2016, ako vyplýva zo zmien a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2022 zo dňa 12.04.2022, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda, Bratislava
01.05.2022 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2022 zo dňa 12.04.2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2016 zo dňa 14.06.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda, Bratislava (mení VZN 2/2016)
01.05.2022 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2022 zo dňa 12.04.2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte TRŽNICA na Šancovej ulici č. 112, Bratislava (mení VZN 8/2020)
01.05.2022 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2022 zo dňa 12.04.2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
25.03.2022 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017, v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2018 zo dňa 11.09.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení VZN 5/2016 v znení 3/2017, 5/2018, 10/2018)

25.03.2022 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 ako vyplýva zo zmien a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017, všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018, všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 10/2018 zo dňa 11.09.2018 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 1/2022 zo dňa 8.03.2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
01.01.2022 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2021 zo dňa 16.11.2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (ruší VZN 6/2020)
01.01.2022 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2021 zo dňa 16.11.2021, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (ruší VZN 7/2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »