Bod č. 12

Návrh na prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 19477/17 a parc. č. 19477/28, katastrálne územie Vinohrady v prospech Slovenskej republiky – Národného onkologického ústavu, Klenová 1, 833 10 Bratislava, IČO: 00 165 336


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.