Miestne zastupiteľstvo - 26. zasadnutie 12.06.2018

 • 12. júna 2018, 09:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [49.64 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2018

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, Bratislava

 8. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom „Voľnočasový priestor JAMA“

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2018, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

 11. 11.Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018

 12. 12.Návrh Koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2018/2019

 13. 13.Návrh Koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 14. 14.Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 15. 15.Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným je do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava

 16. 16.Návrh na zmenu uznesenia č. 24/21 MZ MČ B-NM zo dňa 10.04.2018

 17. 17.Návrh na schválenie prenájmu časti priestorov budovy MÚ MČ B-NM na ul. Junácka č. 1, Bratislava

  Návrh nezískal dostatočný počet hlasov.

 18. 18.Návrh na vyhlásenie OVS k prenajatiu stavby so súpisným číslom 119 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/2, nebytového priestoru č. 7-901 v stavbe so súpisným číslom 120 postavenej na pozemku registra „C“ KN par. Č. 11299/5 a nebytového priestoru č. 12-901 v stavbe so súpisným číslom 121 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/3 všetko v katastrálnom území Nové Mesto

 19. 19.Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z OPKŽP - Revitalizáciu parku Ľudového námestia .

 20. 20.Návrh na schválenie prenájmu časti priestorov ZŠsMŠ, ul. Riazanská 75 v Bratislave

 21. 21.Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2018-2022

 22. 22.Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 23. 23.Návrh 1. na odzverenie pozemkov parc. registra „C“ KN č. 12780/72 až 12780/75 a 2. na zmenu Uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 12/16 zo dňa 26.04.2016

 24. 24.Návrh na zmenu Uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 23/08 zo dňa 13.02.2018

 25. 25.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3, o výmere 1048 m2, v k.ú, Nové Mesto v prospech spoločnosti ASFAPRA s.r.o.

  Návrh nezískal dostatočný počet hlasov.

 26. 26.Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 6743/81, 6742/2 a 6742/3, v katastrálnom území Vinohrady, do správy rozpočtovej organizácie - Knižnica Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava

 27. 27.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „E“ UO parc. č. 6502, v katastrálnom území Vinohrady, pre spoločnosť Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, Bratislava

 28. 28.Návrh na schválenie predaja pozemkov - parcely registra “C“ č. 12922/2 o výmere 17 m2 zastavané plochy a nádvoria a č. 12922/3 o výmere 19m² zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Andreja Krabáča a PhDr. Moniky Krabáčovej

 29. 29.Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku – parcely registra „C“ č. 18261/9 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v prospech spoločnosti SPP-distribúcia, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava za účelom uloženia a prevádzkovania plynárenského zariadenia

 30. 30.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov k prevádzke infopultu v podchode na Trnavskom mýte

 31. 31.Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2018

 32. 32.Správa o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2017/2018

 33. 33.Informácia – Budova Vernosť

 34. 34.Návrh na zverenie správy k hnuteľným veciam Základnej škole s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave

 35. 35.Rôzne

 36. 36.Interpelácie

 37. 37.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11:00 hod)

 38. 38.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2018 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2017

 2. 2.Informácia o priebežnom čerpaní rozpočtu k 31.03.2018

 3. 3.Informácia o stave investičných akcií v roku 2018

 4. 4.Informácia o postupe prác pre vypracovanie upraveného Návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava - Kramáre