Bod č. 29

  • Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo - 26. zasadnutie 12.06.2018
  • Prekladatelia: JUDr. Ing. Ľubomír Baník - prednosta MÚ
  • Prizvaný/í: Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková - vedúca odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov
    Mgr. Mária Mäsiarová - referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku – parcely registra „C“ č. 18261/9 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v prospech spoločnosti SPP-distribúcia, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava za účelom uloženia a prevádzkovania plynárenského zariadenia


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.