Bod č. 27

  • Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo - 26. zasadnutie 12.06.2018
  • Prekladatelia: JUDr. Ing. Ľubomír Baník - prednosta MÚ
  • Prizvaný/í: Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková - vedúca odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov
    Mgr. Zuzana Kozáková - referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Návrh na schválenie predaja pozemku registra „E“ UO parc. č. 6502, v katastrálnom území Vinohrady, pre spoločnosť Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.