Bod č. 23

  • Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo - 26. zasadnutie 12.06.2018
  • Prekladatelia: JUDr. Ing. Ľubomír Baník - prednosta MÚ
  • Prizvaný/í: Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková - vedúca odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Návrh 1. na odzverenie pozemkov parc. registra „C“ KN č. 12780/72 až 12780/75 a 2. na zmenu Uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 12/16 zo dňa 26.04.2016


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.