Bod č. 26

  • Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo - 26. zasadnutie 12.06.2018
  • Prekladatelia: JUDr. Ing. Ľubomír Baník - prednosta MÚ
  • Prizvaný/í: Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková - vedúca odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov
    Mgr. Zuzana Kozáková - referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 6743/81, 6742/2 a 6742/3, v katastrálnom území Vinohrady, do správy rozpočtovej organizácie - Knižnica Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.