Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) - 5. zasadnutie 27.06.2023

 • 27. júna 2023, 09:00 h
 • v Spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, ul. Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Čupka Matúš
 • Pozvánka [51.09 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 25.08.2023
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

  Materiály
 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení

 6. 6.Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023

 7. 7.Záverečný účet Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2022

 8. 8.Správa z kontroly referátu rozpočtu a miestnych daní Oddelenia hospodárskeho a finančného MÚ B-NM, zameranej na výber poplatku za rozvoj a poskytovanie dotácií

 9. 9.Správa z kontroly Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM so zameraním na Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ B-NM /Detské jasle/ na Robotníckej ul. č.11 v Bratislave

 10. 10.Čiastková správa z mimoriadnej kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Cádrova 23, Bratislava

 11. 11.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2023

 12. 12.Zásady vybavovania petícií

 13. 13.Zásady vybavovania sťažností

 14. 14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2023, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava

 15. 15.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách

 16. 16.Návrh na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt „MŠ Šuňavcová – rozšírenie kapacít“

 17. 17.Dodatok č.3 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 6. 10. 2020 uznesením č. 18/21 s účinnosťou od 22.10.2020 v znení Dodatku č.1 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 7.12.2021 uznesením č. 32/30, v znení Dodatku č. 2 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 27. 09. 2022 uznesením č. 40/16.

 18. 18.Informácia o spracovaní územných plánov zón

 19. 19.Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady v lokalite ,,Koliba – Vtáčnik“

 20. 20.Návrh na vrátenie správy hlavnému mestu SR Bratislave k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/101, v katastrálnom území Vinohrady

 21. 21.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12724/39, parc. č. 12724/40 a parc. č. 12724/41, v katastrálnom území Nové Mesto pre Kamila Zemana

 22. 22.Návrh na opravu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 04/24 zo dňa 04.04.2023

 23. 23.Návrh na schválenie nájmu bytu č. 42 v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 21, súp. č. 6959, k. ú. Nové Mesto pre Občianske združenie Odyseus, so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 317 887 34, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 24. 24.Návrh na schválenie nájmu bytu č. 47 v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 23, súp. č. 7694, k. ú. Nové Mesto pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z., so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 173 165 37, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 25. 25.Návrh na schválenie nájmu bytu č. 26 v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 25, súp. č. 7545, k. ú. Nové Mesto pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z., so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 173 165 37, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 26. 26.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru (dielne) o výmere 104,24 m2, nachádzajúcej sa v k.ú. Nové Mesto na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave, súp. č. 2953, parc. č. 12738/9, zapísanej na LV č. 2382

 27. 27.Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt „Revitalizácia detského ihriska a multifunkčného športoviska Mierová kolónia, Bratislava“ v rámci Výzvy č. 2/2023/SRR (MIRRI SR)

 28. 28.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 29. 29.Rôzne:
  R01 - Návrh na schválenie Zasadacieho poriadku poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
  R02 - Návrh na vyjadrenie súhlasu so zrušením dočasného poverenia výkonom funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO-podniku VPS a návrh na dočasné poverenie vedením príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS
  R03 – Návrh na preskúmanie možnosti ponechania bufetového zariadenia v parku na Račianskom mýte, známeho ako Koliesko, v správe MČ BANM, vrátane vyčíslenia nákladov na prevádzku, návrhu potenciálneho správcu a rozšírenie prevádzky okrem bufetového zariadenia aj na príležitostné kultúrno-vzdelávacie aktivity

 30. 30.Interpelácie

 31. 31.Záver

Informačné materiály

 1. 1.I01- Informácia o spracovaní interpelácií z ostatného zastupiteľstva