Bod č. 20

Návrh na vrátenie správy hlavnému mestu SR Bratislave k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/101, v katastrálnom území Vinohrady


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.