Miestna rada - 22. zasadnutie 20.03.2018

 • 20. marca 2018, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [49.85 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, 831 04 Bratislava

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Návrh Dodatku č.1 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Návrh Dodatku č. 3 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Zásadám prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

 13. 13.Návrh Dodatku č. 3 k zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

 14. 14.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra „C“ č. 11488 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3080 m2

 15. 15.Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite ,, Ahoj –Briežky“

 16. 16.Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme pozemku č. 024/2013/N, č. ÚEZ 192/2013 zo dňa 23.08.2013 uzatvorenej s Istrochem reality, a.s., o ďalších 5 rokov

 17. 17.Návrh na schválenie kúpy pozemku - parcely registra “C“ č. 12142/250 o výmere 2.143 m2 zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Nové Mesto a zapísanej na liste vlastníctva číslo 5876 od Ministerstva vnútra SR

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 19351/2, záhrady, o výmere 480 m2 ktorý vznikne na základe geometrického plánu č. 129/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 19351/2, záhrady, o výmere 489 m2, v k.ú. Vinohrady, pre Emíliu Parrákovú, bytom Učiteľská 23, Bratislava, Štefana Dvonča, bytom Skladná 23, Košice, Ľubomíra Sýkoru, bytom Gen. L. Svobodu 3, Šaľa, Michala Straňáka, bytom Gen. L. Svobodu 3, Šaľa, Milana Goldeeho, bytom Olivová 7, Bratislava, Gabrielu Gajdovú, bytom Olivová 7, Bratislava

 19. 19.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 19227/35, v katastrálnom území Vinohrady, pre manželov Vojtecha Čecha, bytom Briežky 1244, Bratislava a Dagmar Čechovú, bytom Sklenárova 22, Bratislava

 20. 20.Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z Nájomnej zmluvy č. 122/2000 v znení jej dodatkov

 21. 21.Návrh na schválenie na budúcich zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého

 22. 22.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 111290/1, v katastrálnom území Nové Mesto pre obchodnú spoločnosť TRANSPETROL, a.s.

 23. 23.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/17, v katastrálnom území Nové Mesto, pre fyzické osoby Ing. Ľudovít Vrba, Ing. Pavel Špička a Marta Špičková

  Materiál nebol schválený.

 24. 24.Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2018

 25. 25.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 26. 26.Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto (na stôl)

 27. 27.Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto (stôl)

 28. 28.Rôzne:
  R1 - Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Magdaléne Buznovej na dobu určitú 3 roky
  R2 – Návrh na prenájom kancelárie č. 405, č. 406, č. 407 a č. 408 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Detský fond Slovenskej republiky
  R3 - Návrh na schválenie osobitného zreteľa k prenájmu časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15140/2, parc. č. 15140/87, parc. č. 15140/9, parc. č. 15140/80, parc. č. 15140/81 a parc. č. 11279/5 v katastrálnom území Nové Mesto v prospech spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161

 29. 29.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava–Nové Mesto a Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa za rok 2017

 2. 2.Informácia o úprave cien prepravného na lanovej dráhe Železná studnička – Kamzík