Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
09.10.2020 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14. februára 2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30. 06. 2017 a Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2020 zo dňa 23. 09. 2020
01.10.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (mení VZN 9/2019, doplnené VZN 10/2020)
01.10.2020 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
04.06.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2020 zo dňa 19.05.2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení VZN 1/2007 v znení 9/2017)
04.06.2020 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14. 2.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
01.05.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (doplnené VZN 4/2020 zo dňa 19.05.2020, VZN 10/2020 zo dňa 23.09.2020)
01.03.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2020, zo dňa 04. 02. 2020, o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
20.02.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2020, zo dňa 04. 02. 2020, o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
01.01.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2019 zo dňa 05.11.2019, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (ruší VZN 08/2018) (zrušené VZN č. 6/2020 dňa 16.11.2021)
01.01.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019, o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (doplnené VZN 10/2020)
21.11.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2019 zo dňa 05.11.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v znení Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017 (mení a dopĺňa VZN 2/2017, mení a dopĺňa VZN 5/2017) zrušené uznesením MZ č. 16/08 zo dňa 19.05.2020 – vyhovenie protestu prokurátora
11.10.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2019 zo dňa 25.06.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení a dopĺňa 12/2018)
11.10.2019 Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 12/2018 zo dňa 11. septembra 2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2019 zo dňa 24.09.2019
01.09.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2019 zo dňa 25.06.2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (zrušené VZN 10/2020 dňa 23.09.2020)
10.04.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2019 zo dňa 26. 03. 2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu v rámci „Fanzóny“ pri
objekte Istropolis na Trnavskom mýte v Bratislave
10.04.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 4/2019 zo dňa 26. 03. 2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave
01.04.2019 Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2019 zo dňa 05.03.2019, o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (zrušené VZN č. 05/2019 zo dňa 25.06.2019)
14.02.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 1/2019 zo dňa 29.01.2019 ktorým sa vyhradzujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí
01.01.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2018 zo dňa 12.06.2018, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (ruší VZN 10/2017, zrušené VZN 07/2019)
01.01.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 13/2018 zo dňa 11.09.2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení VZN 10/2016 a 8/2017) - zrušené VZN 10/2019 zo dňa 10.12.2019

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »