Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
10.06.2021 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2021 zo dňa 26.05.2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby (ruší 8/2016 v znení 11/2017)
01.04.2021 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2021 zo dňa 9.marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení 10/2019 v znení 5/2020 a 10/2019)
25.03.2021 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2021 z 9. marca 2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (mení 9/2019 v znení 4/2020 a 10/2020)
01.01.2021 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2020 zo dňa 23.09.2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (ruší VZN 5/2019) (zrušené VZN č. 4/2021 dňa 16.11.2021)
28.12.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 11/2020, zo dňa 8.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2016 zo dňa 14.6.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave (mení VZN č. 3/2016)
01.12.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (mení VZN 9/2019 a VZN 4/2020)
09.10.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení VZN 10/2019)
09.10.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.2.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017 (dopĺňa VZN 2/2017 a VZN 5/2017)
09.10.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2020 zo dňa 23.09.2020 ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte TRŽNICA na Šancovej ulici č. 112, Bratislava
09.10.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2020 zo dňa 23.09.2020 ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Kreatívnom a kultúrnom centre Nová Cvernovka, Račianska 78, 831 02 Bratislava
09.10.2020 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14. februára 2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30. 06. 2017 a Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2020 zo dňa 23. 09. 2020
01.10.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (mení VZN 9/2019, doplnené VZN 10/2020)
01.10.2020 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
04.06.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2020 zo dňa 19.05.2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení VZN 1/2007 v znení 9/2017)
04.06.2020 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14. 2.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
01.05.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (doplnené VZN 4/2020 zo dňa 19.05.2020, VZN 10/2020 zo dňa 23.09.2020)
01.03.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2020, zo dňa 04. 02. 2020, o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
20.02.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2020, zo dňa 04. 02. 2020, o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
01.01.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2019 zo dňa 05.11.2019, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (ruší VZN 08/2018) (zrušené VZN č. 6/2020 dňa 16.11.2021)
01.01.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019, o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (doplnené VZN 10/2020)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »