Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
09.10.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.2.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017 (dopĺňa VZN 2/2017 a VZN 5/2017)
09.10.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2020 zo dňa 23.09.2020 ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte TRŽNICA na Šancovej ulici č. 112, Bratislava
09.10.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2020 zo dňa 23.09.2020 ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Kreatívnom a kultúrnom centre Nová Cvernovka, Račianska 78, 831 02 Bratislava
09.10.2020 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14. februára 2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30. 06. 2017 a Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2020 zo dňa 23. 09. 2020
01.10.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (mení VZN 9/2019, doplnené VZN 10/2020)
01.10.2020 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
04.06.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2020 zo dňa 19.05.2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení VZN 1/2007 v znení 9/2017)
04.06.2020 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14. 2.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
01.05.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (doplnené VZN 4/2020 zo dňa 19.05.2020, VZN 10/2020 zo dňa 23.09.2020)
01.03.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2020, zo dňa 04. 02. 2020, o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
20.02.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2020, zo dňa 04. 02. 2020, o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
01.01.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2019 zo dňa 05.11.2019, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (ruší VZN 08/2018) (zrušené VZN č. 6/2020 dňa 16.11.2021)
01.01.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019, o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (doplnené VZN 10/2020)
21.11.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2019 zo dňa 05.11.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v znení Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017 (mení a dopĺňa VZN 2/2017, mení a dopĺňa VZN 5/2017) zrušené uznesením MZ č. 16/08 zo dňa 19.05.2020 – vyhovenie protestu prokurátora
11.10.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2019 zo dňa 25.06.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení a dopĺňa 12/2018)
11.10.2019 Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 12/2018 zo dňa 11. septembra 2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2019 zo dňa 24.09.2019
01.09.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2019 zo dňa 25.06.2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (zrušené VZN 10/2020 dňa 23.09.2020)
10.04.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2019 zo dňa 26. 03. 2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu v rámci „Fanzóny“ pri
objekte Istropolis na Trnavskom mýte v Bratislave
10.04.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 4/2019 zo dňa 26. 03. 2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave
01.04.2019 Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2019 zo dňa 05.03.2019, o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (zrušené VZN č. 05/2019 zo dňa 25.06.2019)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »