Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) - 7. zasadnutie 26.09.2023

 • 26. septembra 2023, 09:00 h
 • v Spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • ul. Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Čupka Matúš
 • Pozvánka [49.79 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 09.11.2023
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení

 6. 6.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023

 7. 7.Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2023

 8. 8.Správa z mimoriadnej kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Cádrova 23, Bratislava

  Materiály
 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská 21 A, Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ......../2023 zo dňa 26.09.2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 7/2018 zo dňa 12.05.2018, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor JAMA

 11. 11.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku č. 2 k Zmluve o združení č. 1/1996

 12. 12.Návrh na odzverenie majetku - Tepelno-technologické zariadenie:

  a) horúcovodná prípojka (Nominálnej dimenzie) DN 80, ktorá je tepelne zaizolovaná a uložená v podzemnej prefabrikovanej betónovej konštrukcii kolektora v dĺžke 185 m;
  b) odovzdávacia stanica tepla (ďalej len „OST“) č. 2208 s celkovým inštalovaným výkonom 1,75 MW, ktorá sa nachádza v budove skladu ZŠ Kalinčiakova 12 v technickej miestnosti;

 13. 13.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru o výmere 45 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Nové Mesto na ul. Teplická č. 19 v Bratislave, súp. č. 1378, parc. č. 12149, zapísaný na LV č. 2920

 14. 14.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru o výmere 42,01 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Nové Mesto na ul . Račianska č. 97 v Bratislave, súp. č. 1530, parc. č. 13100, zapísaný na LV č. 2929

 15. 15.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu nebytových priestorov v administratívnej budove na Hálkovej 11 v Bratislave v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (Mestská polícia)

 16. 16.Informácia o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru (dielne) o výmere 104,24 m2, nachádzajúcej sa v k.ú. Nové Mesto na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave, súp. č. 2953, parc. č. 12738/9, zapísanej na LV č. 2382

 17. 17.Predloženie projektu: Education for Tomorrow SK-AT (eTOM SK-AT)

 18. 18.Schválenie Územného plánu zóny Jelšová ul. Bratislava - Kramáre
  Prílohy 1-5 sú vzhľadom na ich rozsah dostupné iba v digitálnej podobe na adrese: https://cloud.banm.sk/index.php/s/F2SzA4zqz5sRQb8

 19. 19.Schválenie Zadanie pre Územný plán zóny Kamenné sady 2021

 20. 20.Schválenie Zadania pre Územný plán zóny Podhorský pás – Koziarka

 21. 21.Schválenie Zadania pre Územný plán zóny Podhorský pás – Veľký Varan/Slanec

 22. 22.Schválenie Zadania Územného plánu zóny Vlárska

 23. 23.Prevereniu stavu ukončeného obstarávania Územného plánu zóny Mierová kolónia

 24. 24.Informácia o stave obstarávania územných plánov

 25. 25.Informácia o stave inventarizácie drevín v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 26. 26.Informácia o možnosti ponechania zariadenia známeho ako Koliesko v správe MČ BA-NM

 27. 27.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 28. 28.Rôzne

 29. 29.Interpelácie

 30. 30.Záver

Informačné materiály

 1. I01.Informácia o spracovaní interpelácií z ostatného zastupiteľstva