Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
02/01 Schválenie programu rokovania 21.03.2023
MZ č. 1-2023-005 zo dňa 7.2.2023 Rôzne R1 - Návrh na použitie úverových prostriedkov na kapitálové výdavky 07.02.2023
MZ č. 1-2023-006 zo dňa 7.2.2023 Rôzne R1 - Návrh na dočasné využitie finančných prostriedkov z už načerpaného úveru R2 - Návrh na použitie úverových prostriedkov na kapitálové výdavky 07.02.2023
MZ č. 1-2023-012 zo dňa 7.2.2023 Preskúmanie Územného plánu zóny Tehelná 07.02.2023
MZ č. 1-2023-013 zo dňa 7.2.2023 Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2022 07.02.2023
MZ č. 1-2023-014 zo dňa 7.2.2023 Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Knižnica Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12 07.02.2023
MZ č. 1-2023-015 zo dňa 7.2.2023 Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2 07.02.2023
MZ č. 1-2023-016 zo dňa 7.2.2023 Informácia o zmene organizačnej štruktúry 07.02.2023
MZ č. 1-2023-010 zo dňa 7.2.2023 Obstaranie Územného plánu zóny Podhorský pás - Vtáčnik/Briežky a Podhorský pás - Pod Strážami 07.02.2023
MZ č. 1-2023-011 zo dňa 7.2.2023 Informácia o spracovaní územných plánov zón 07.02.2023
MZ č. 1-2023-008 zo dňa 7.2.2023 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .... o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach mestskou časťou Bratislava-Nové mesto 07.02.2023
MZ č. 1-2023-009 zo dňa 7.2.2023 Návrh na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku - technické zariadenie – veľkoplošná LED obrazovka o veľkosti 16,64 m x 5,76 m, s celkovou záberovou plochou 95,85 m2 spolu s príslušenstvom 07.02.2023
MZ č. 1-2023-007 zo dňa 7.2.2023 Návrh rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025 07.02.2023
MZ č. 1-2023-004 zo dňa 7.2.2023 Návrh na doplnenie členov do poradných orgánov MZ a určenie gescií a sobášiaceho 07.02.2023
MZ č. 1-2023-001 zo dňa 7.2.2023 Schválenie programu rokovania 07.02.2023
MZ č. 1-2023-002 zo dňa 7.2.2023 Voľba členov návrhovej komisie 07.02.2023
MZ č. 1-2023-003 zo dňa 7.2.2023 Voľba overovateľov uznesení a záznamu z rokovania 07.02.2023
02/09 Návrh poverenia starostu na rokovanie a uzatvorenie zmluvy o spolupráci s MIRI bez finančného záväzku 14.12.2022
02/08 Schválenie Zadania pre Územný plán zóny Krahulčia 2020 14.12.2022
02/07 Návrh na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt „DETSKÉ JASLE VIHORLATSKÁ“ 14.12.2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »