Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
05/09 Čiastková správa z mimoriadnej kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Cádrova 23, Bratislava 27.06.2023
05/08 Správa z kontroly Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM so zameraním na Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ B-NM /Detské jasle/ na Robotníckej ul. č.11 v Bratislave 27.06.2023
05/07 Správa z kontroly referátu rozpočtu a miestnych daní Oddelenia hospodárskeho a finančného MÚ B-NM, zameranej na výber poplatku za rozvoj a poskytovanie dotácií 27.06.2023
05/06 Záverečný účet Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2022 27.06.2023
05/05 Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023 27.06.2023
05/04 Správa o plnení uznesení 27.06.2023
05/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 27.06.2023
05/02 Voľba členov návrhovej komisie 27.06.2023
05/01 Schválenie programu rokovania 27.06.2023
03/14 Návrh Dodatok č. 3 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 6.10.2020 uznesením č. 18/21 s účinnosťou od 22.10.2020 v znení Dodatku č. 1 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 7.12.2021 uznesením č. 32/30, v znení Dodatku č. 2 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 27. 09. 2022 uznesením č. 40/16. 13.06.2023
03/13 Návrh na schválenie nájmu bytu č. 42 v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 21, súp. č. 6959, k. ú. Nové Mesto pre Občianske združenie Odyseus, so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 317 887 34, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 13.06.2023
03/12 Návrh na schválenie nájmu bytu č. 26 v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 25, súp. č. 7545, k. ú. Nové Mesto pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z., so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 173 165 37, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 13.06.2023
03/11 Návrh na schválenie nájmu bytu č. 47 v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 23, súp. č. 7694, k. ú. Nové Mesto pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z., so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 173 165 37, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 13.06.2023
03/10 Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12724/39, parc. č. 12724/40 a parc. č. 12724/41, v katastrálnom území Nové Mesto pre Kamila Zemana 13.06.2023
03/09 Návrh na vrátenie správy hlavnému mestu SR Bratislave k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/101, v katastrálnom území Vinohrady 13.06.2023
03/08 Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady v lokalite ,,Koliba – Vtáčnik“ 13.06.2023
03/07 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru (dielne) o výmere 104,24 m2, nachádzajúcej sa v k.ú. Nové Mesto na Halkovej ul. č. 11 v Bratislave, súp. č. 2953, parc. č. 12738/9, zapísanej na LV č. 2382 13.06.2023
03/06 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách 13.06.2023
03/05 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava 13.06.2023
03/04 Záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2022 13.06.2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »