Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
03/03 Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023 13.06.2023
03/02 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 13.06.2023
03/01 Schválenie programu rokovania 13.06.2023
04/28.1 Rôzne
R1 - Zabezpečenie stenografických záznamov 
04.04.2023
04/28.2 Rôzne
R2 - Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa EKO-podniku VPS 
04.04.2023
04/28.3 Rôzne
R3 - Zrušenie uznesenia MZ č. 39/12.4 zo dňa 28.06.2022
04.04.2023
04/27 Návrh na zmenu názvu časti ulice Junácka na názov „Olympijské námestie“ 04.04.2023
04/26 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru o celkovej podlahovej ploche 203,7 m2, nachádzajúceho sa ulici Ovručská 5 v Bratislave, občianskemu združeniu SME SPOLU o. z., Ovručská 5, 831 02 Bratislava, IČO: 50164015, DIČ: 2120215944 04.04.2023
04/25 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – bezodplatný prevod časti pozemkov registra „C“ KN parcelné číslo 15140/9, 15140/80, 15140/81, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 276 m², katastrálne územie Nové Mesto na nadobúdateľa - hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a schválenie Zverenia majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 04.04.2023
04/24 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj stavby prístavby športovej haly označenej súpisným číslom 11796, postavenej na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 11820/14, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/14, 11820/4, 11820/13, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľovi – BZS Company, s.r.o., Legerského 3, 83102 Bratislava, IČO: 51136830 04.04.2023
04/23 Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy s materskou školou na ul. Sibírska 39 pre spoločnosť BADENTAL, s.r.o., so sídlom Račianske mýto 1/A, 821 02 Bratislava, IČO: 52 331 911, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 04.04.2023
04/22 Informácia o obstarávaní územných plánov zón 04.04.2023
04/21 Návrh na zápis nákupného strediska Slimák (v pôvodnom rozsahu) a bunkra z 1. svetovej vojny na Račianskej ulici do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 04.04.2023
04/20 Preverenie stavu ukončeného obstarávania Územného plánu zóny Biely Kríž 04.04.2023
04/19 Schválenie Územného plánu zóny Nobelova Ostatné prílohy sú vzhľadom na ich rozsah dostupné iba v digitálnej podobe na adrese https://cloud.banm.sk/index.php/s/fvlf1cyjDX2bUVT 04.04.2023
04/18 Návrh na schválenie zástupcov komisie za Verejného obstarávateľa - mestskú časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle uzatvorenej Koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ÚEZ 122/2019 zo dňa 14.06.2019, účinnej dňa 15.06.2019, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 14.6.2019 č. ÚEZ 122/2019 04.04.2023
04/17 Návrh na voľbu členov-odborníkov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022-2026 04.04.2023
04/16 Informácia o začatí mimoriadnej kontroly Základnej školy s materskou školou Cádrova 04.04.2023
04/15 Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 04.04.2023
04/14 Správa z mimoriadnej kontroly s dôrazom na použitie všetkých finančných prostriedkov kapitálových a bežných výdavkov investovaných do spoločenskej budovy Vernosť zo strany mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v období od 01.01.2011 až do 01.04.2022 04.04.2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »