Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
07/11 Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 13657/16, parc. č. 13657/168 a parc. č. 13657/170, v k.ú. Nové Mesto pre SPD, spol. s r.o. 09.04.2024
07/10 Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 09/25 zo dňa 12.12.2023 09.04.2024
07/09 Návrh na nájom kancelárie č. 401 o výmere 14,5 m², nachádzajúcej sa v administratívnej budove na Hálkovej ulici č. 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 09.04.2024
07/08 Informácia o pláne akútnych úprav na miestnych cestách III. a IV. triedy 09.04.2024
07/07 Informácia o spracovaní územných plánov 09.04.2024
07/06 Návrh na schválenie prílohy č.6 – Sadzobník mestskej časti Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou. 09.04.2024
07/05 Dodatok č. 1 o celomestskom charaktere ku Komunitnému plánu Bratislavy 09.04.2024
07/04 Návrh zmien v Zásadách poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v MČ BNM 09.04.2024
07/03 Návrh na doplnenie prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2021 zo dňa 26.05.2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 09.04.2024
07/02 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 09.04.2024
07/01 Schválenie programu rokovania 09.04.2024
12/24.1 Zmena vo vedení komisie dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku 13.03.2024
12/24.2 Pravidelné informovanie poslancov i členov komisií 13.03.2024
12/23 Rokovací poriadok Redakčnej rady časopisu Hlas Nového Mesta 13.03.2024
12/22 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru (dielne) o výmere 104,24 m2, nachádzajúcej sa v k. ú. Nové Mesto na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave, súp. č. 2953, parc. Č. 12738/9, zapísanej na LV č. 2382 13.03.2024
12/21 Informácia k plánovaným výsadbám drevín 13.03.2024
12/20 Informácia o pláne akútnych úprav na miestnych cestách III. a IV. triedy 13.03.2024
12/20 Informáciu o stave rozpracovanosti projektu organizácie dopravy pre PAAS – NM2 a NM3 13.03.2024
12/18 Informácia o spracovaní územných plánov 13.03.2024
12/17 Návrh na opravu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 09/19 zo dňa 12.12.2023 13.03.2024
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »