Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
29/04.5 Rôzne:
R1 - Osadenie a montáž nových čistiacich fontán v areáli Kuchajda (poslanecký návrh Korček, Gašpierik, Filipovič) 
13.07.2021
29/04.6 Rôzne:
R2 - Odstránenie betónových skruží (poslanecký návrh Gašpierik, Korček, Filipovič) 
13.07.2021
29/04.7 Rôzne:
R3 - Rokovanie s UK –prenájom pozemku – výbeh pre psov (poslanecký návrh Petrovič, predseda Klubu novomestskej zmeny)
13.07.2021
30/06 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Atrios real estate s.r.o. 29.06.2021
30/05 Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2021/2022, 2022/2023 a 2023/2024 29.06.2021
30/04 Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 29.06.2021
30/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 29.06.2021
30/02 Voľba členov návrhovej komisie 29.06.2021
30/01 Schválenie programu rokovania 29.06.2021
20/12 Návrh na poskytnutie zľavy z nájmu z dôvodu opatrení proti šíreniu pandémie COVID 19 za obdobie od 1.1.2021 pre nájomníkov v objekte Mestská Tržnica , Šancová 112, Bratislava MR1822 22.06.2021
20/11 Návrh na schválenie zásad vybavovania sťažností a zásad na vybavovanie petícií MR1822 22.06.2021
20/10 Schválenie ZADANIA Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova MR1822 22.06.2021
20/09 Návrh na schválenie nadobudnutia pozemkov k rekonštrukcií komunikácie na ul. Tupého MR1822 22.06.2021
20/08 Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z nájomnej zmluvy č. 1/2021 zo dňa 02.01.2021 MR1822 22.06.2021
20/07 Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5348/12, v katastrálnom území Vinohrady, pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Opavskej 12 v Bratislave MR1822 22.06.2021
20/06 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 1268/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre manželov Ing. Tomáša Sotníka a Ing. Katarínu Sotníkovú MR1822 22.06.2021
20/05 Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača - spoločnosti Ydnis s.r.o. so sídlom Horská 13035/31, 831 02 Bratislava, IČO: 53 736 885, zapísaná v obchodnom registri OS BA I., v oddiely Sro, vložke č. 152139/B predloženého do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 29.03.2021 a to na základe odporúčania komisie ako aj návrh na uzavretie nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom MR1822 22.06.2021
20/04 Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k: I. návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci MR1822 22.06.2021
20/03 Zámer mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zabezpečiť financovanie investičných akcií formou bankového úveru MR1822 22.06.2021
20/02 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení MR1822 22.06.2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »