Miestna rada (2022 - 2026)

 • Typ: Rada
 • Základné fakty o miestnej rade:
  Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.
  Počet členov miestnej rady určí miestne zastupiteľstvo tak, aby tvoril najviac jednu tretinu počtu poslancov miestneho zastupiteľstva. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán zastúpených v miestnom zastupiteľstve.
  Miestna rada sa schádza podľa potreby. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta.
  (Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov)
  Za účelom koordinácie pôsobenia poslancov MČ a miestneho zastupiteľstva, miestne zastupiteľstvo volí z poslancov na celé funkčné obdobie tajomníka miestnej rady.  Kompetencie tajomníka rady:
  organizuje prípravu návrhov časových a vecných plánov harmonogramu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a ich pravidelnú aktualizáciu,
  dohliada na prípravu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva z hľadiska dodržiavania zákonov, všeobecne záväzných nariadení MČ a Štatútu, rokovacích poriadkov týchto orgánov a ostatných interných dokumentov samosprávy,
  v rozsahu poverenia starostom koordinuje súčinnosť miestnej rady a miestneho zastupiteľstva so zástupcom starostu, miestnym úradom, miestnym kontrolórom a riaditeľmi organizácií zriadených miestnym zastupiteľstvom,
  zabezpečuje vzdelávanie poslancov miestneho zastupiteľstva, gesciu poslancov v okrskoch, plní i ďalšie úlohy, ktorými ho poverí miestna rada alebo starosta.
[nazov]

Ing. Augustinič Katarína

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

katarina.augustinic@gmail.com

[nazov]

Ing. Árva Andrej

Starostovia a nezávislí kandidáti

andrej.arva123@gmail.com

[nazov]

Ing. Hajšel Andrej

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

a.hajsel@gmail.com

[nazov]

Mgr. Kostlán Dávid

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

kostik21315@gmail.com

[nazov]

Mgr. Mašátová Haliaková Marianna

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

marianna.masatova@gmail.com

[nazov]

Ing. Troiak Pavol

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

pavol.troiak@banm.sk

[nazov]

Mgr. Vlačiky Martin, PhD.

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

martin.vlaciky@gmail.com