Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
23/22.1 Rôzne
R1 - Zmena uznesenia č. 19/27 - Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2020/2021 (Poslanecký návrh poslanca Troiaka) 
18.03.2021
23/22.2 Rôzne
R2 - Zber drobného elektronické odpadu (návrh poslanca Troiaka a poslaneckých klubov)
18.03.2021
23/21 Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2019/2020 18.03.2021
23/20 Informácia o spracovaní územných plánov zón 18.03.2021
príloha č. 1 a 2 k uzneseniu 23/20 Informácia o spracovaní územných plánov zón 18.03.2021
23/19 Pripomienky, námietky a požiadavky na návrh Zadania pre Urbanistickú štúdiu zóny areálu Palma v MČ Bratislava-Nové Mesto 18.03.2021
23/18 Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov pre Základnú umeleckú školu, so sídlom Hálkova 56, 831 03 Bratislava, IČO: 31780334 18.03.2021
23/17 Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým sú pozemky registra „C“ KN v katastrálnom území Vinohrady 18.03.2021
23/16 Návrh na schválenie súdneho zmieru v právnej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod č. k. 12C/116/2019 žalobcu Ludmila Koukol, c/a žalovanému hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 18.03.2021
23/15 Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného z Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 215/2019 zo dňa 23.08.2019 nájomcovi Marks&Marcs, s.r.o. 18.03.2021
23/14 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru – č. 902 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu, súp. č. 1528 na Račianskej ul. 87 v Bratislave evidovanej Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 2902 v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 18.03.2021
23/13 Návrh úsekov miestnych komunikácií I. až IV. triedy a ich zaradenie do nových zón dočasného parkovania v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v súlade s čl. 58c ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 18.03.2021
príloha č. 1 k uzneseniu 23/13 Návrh úsekov miestnych komunikácií I. až IV. triedy a ich zaradenie do nových zón dočasného parkovania v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v súlade s čl. 58c ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 18.03.2021
23/12 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2020 zo dňa 23.09.2020 18.03.2021
23/11 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 18.03.2021
23/10 Schválenie programu rokovania 09.03.2021
23/09 Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2020 09.03.2021
23/08 Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Knižnica Bratislava-Nové Mesto Pionierska 09.03.2021
23/07 Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku z výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry„ pre projekt „Revitalizácia športoviska Pionierska“ a schválenie jeho spolufinancovania. 09.03.2021
23/06 Návrh na odpustenie dlhu spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., IČO: 46 816 99 09.03.2021
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »