Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
43/12 Prejednanie viacerých petícií týkajúcich sa zachovania bufetu „Koliesko“ v parku na Račianskom mýte 13.10.2022
43/11 Návrh na voľbu prísediaceho Okresného súdu Bratislava 3 13.10.2022
43/10 Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 13444/108, o výmere 877 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Nové Mesto od vlastníka pozemku Istrochem Reality, a.s. 13.10.2022
43/09 Návrh na zverenie zrealizovanej rekonštrukcie v budove domu kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave do správy Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava, IČO: 00245771 13.10.2022
43/08 Návrh na schválenie prenájmu bytu na Bojnickej ulici č. 21 pre neziskovú organizáciu DEPAUL, IČO: 37924443 na dobu určitú – 1 rok 13.10.2022
43/07 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2018 zo dňa 10.04.2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1A, 831 04 Bratislava 13.10.2022
43/06 Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN parcelné číslo 12780/1, 12781/7, 12781/8, 12781/9, katastrálne územie Nové Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 5510, v záujme realizácie stavebného zámeru „Predĺženie Tomášikovej ulice, Vajnorská – Račianska“ v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481 13.10.2022
43/05 Návrh na prijatie ponuky MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36 21 15 41 pre Základnú školu s Materskou školou Kalinčiakova 12, Bratislava – rekonštrukcia zdroja tepla a zabezpečovanie dodávky tepla 13.10.2022
43/04 Návrh na doplnenie druhého použitia zdrojov z bankového úveru 13.10.2022
43/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 13.10.2022
43/02 Voľba členov návrhovej komisie 13.10.2022
43/01 Schválenie programu rokovania 13.10.2022
40/27.2 Rôzne
R02 - Poskytnutie súčinnosti pri zavedení plynu (Poslanecký návrh poslankyne Šebejovej)
27.09.2022
40/27.1 Rôzne
R01 - Návrh na zápis pamiatok do zoznamu pamätihodností Bratislava-Nové Mesto Poslanecký návrh poslancov (Filipovič, Korček, Balga, Gašpierik, Lovich, Kuzma) 
27.09.2022
40/26 Žiadosť o poskytnutie dotácie – Novomestský športový klub 1922 vo výške 20 000 Eur 27.09.2022
40/25 Žiadosť o poskytnutie dotácie – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo výške 2 500 Eur 27.09.2022
40/24 Žiadosť o poskytnutie dotácie – Občianske združenie Ziegelfeld vo výške 9 053,50 Eur 27.09.2022
40/23 Žiadosť o poskytnutie dotácie – Nadácia Cvernovka vo výške 4 000 Eur 27.09.2022
40/22 Žiadosť o poskytnutie dotácie – Depaul Slovensko vo výške 4 000 Eur 27.09.2022
40/21 Návrh na zápis Vily riaditeľa Dynamit-Nobel na Jurajovom dvore do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 27.09.2022
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »