Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
04/13 Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2023 a mesačnej odmeny z mesačného platu 04.04.2023
04/12 Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2023 04.04.2023
04/11 Návrh zmeny VZN č. 2/2006, ktorým je vyhlásená záväzná časť Územného plánu zóny Podhorský pás, v znení zmien a doplnení VZN č. 2/2009 04.04.2023
04/10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2015 zo dňa 16.6.2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava 04.04.2023
04/09 Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“ 04.04.2023
04/08 Návrh stanoviska MZ mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu VZN hl. m. SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 04.04.2023
04/07 Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023 04.04.2023
04/06 Správa o plnení uznesení 04.04.2023
04/05 Návrh na schválenie podania žiadosti o dotáciu na Fond na podporu športu pre projekt „Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole s materskou školou Kalinčiakova 12 04.04.2023
04/04 Návrh na zmenu názvu časti ulice Kutuzovova na Námestie generála Viesta 04.04.2023
04/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 04.04.2023
04/02 Voľba členov návrhovej komisie 04.04.2023
04/01 Schválenie programu rokovania 04.04.2023
02/18.1 Rôzne
R1 - Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru o celkovej podlahovej ploche 203,7 m2, nachádzajúceho sa ulici Ovručská 5 v Bratislave, občianskemu združeniu SME SPOLU o. z., Ovručská 5, 831 02 Bratislava, IČO: 50164015, DIČ: 2120215944 
21.03.2023
02/18.2 Rôzne
R2 - Návrh na voľbu členov-odborníkov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022-2026 
21.03.2023
02/18.3 Rôzne
R3 - Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2023 
21.03.2023
02/18.4 Rôzne
R4 - Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2023 a mesačnej odmeny z mesačného platu
21.03.2023
02/17 Návrh na určenie premenovania ulice sídla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky 21.03.2023
02/16 Návrh na určenie pomenovania námestia pred budovou Domu športu na „Olympijské námestie“ 21.03.2023
02/15 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – bezodplatný prevod časti pozemkov registra „C“ KN parcelné číslo 15140/9, 15140/80, 15140/81, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 276 m², katastrálne územie Nové Mesto na nadobúdateľa - hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a schválenie Zverenia majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 21.03.2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »