Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
12/16 Štatutár Knižnice Bratislava-Nové Mesto 13.03.2024
12/15 Štatutár Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 13.03.2024
12/14 Návrh na dočasné poverenie vedením príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS 13.03.2024
12/13 Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke priestorov v Dome kultúry Kramáre pre pobočku Knižnice Bratislava–Nové Mesto 13.03.2024
12/12 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2023 zo dňa 26.9.2023, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská 21 A, Bratislava-Nové Mesto 13.03.2024
12/11 Návrh všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2022 zo dňa 13.09.2022, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 13.03.2024
12/10 Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 13.03.2024
12/09 Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 13.03.2024
12/08 Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2023 13.03.2024
12/07 Kontrola prevodov nehnuteľného majetku mestskej časti so všeobecnou hodnotou prevyšujúcou 20 000 eur za rok 2023 13.03.2024
12/06 Správa o vybavovaní sťažností a petícií za roky 2021, 2022, 2023 13.03.2024
12/05 Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024 13.03.2024
12/04 Správa o plnení uznesení 13.03.2024
12/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 13.03.2024
12/02 Voľba členov návrhovej komisie 13.03.2024
12/01 Schválenie programu rokovania 13.03.2024
10/04 Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2024-2026 20.12.2023
10/03 Voľba overovateľov zápisnice a uznesení 20.12.2023
10/02 Voľba členov návrhovej komisie 20.12.2023
10/01 Schválenie programu rokovania 20.12.2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »