Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
27/01 Schválenie programu rokovania 26.05.2021
19/05 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru - kancelárie č. 404 nachádzajúcej sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie MR1822 25.05.2021
19/04 Návrh na neschválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k neskolaudovanej nehnuteľnosti bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 10403/20 pre katastrálne územie Nové Mesto evidovanom na GP č. 3/2013 úradne overenom dňa 22.01.2013 pod číslom 86/2013 MR1822 25.05.2021
19/03 Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021 MR1822 25.05.2021
19/02 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení MR1822 25.05.2021
19/01 Schválenie programu rokovania MR1822 25.05.2021
26/05.1 Rôzne
R1 - Operačný plán letnej údržby pre rok 2021 (Poslanecký návrh poslanca Troiaka) 
29.04.2021
26/05.2 Rôzne
R2 - Návrh na zvolanie stretnutia s vedením magistrátu kvôli objektu Tržnica na Trnavskom mýte (Poslanecký návrh poslankyne Šebejovej a poslanca Troiaka)
29.04.2021
26/04 Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 29.04.2021
26/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 29.04.2021
26/02 Voľba členov návrhovej komisie 29.04.2021
26/01 Schválenie programu rokovania 29.04.2021
25/04 Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 08.09.2020 22.04.2021
príloha č. 3 k uzneseniu 25/04 Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 08.09.2020 22.04.2021
príloha č. 2 k uzneseniu 25/04 Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 08.09.2020 22.04.2021
príloha č. 1 k uzneseniu 25/04 Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 08.09.2020 22.04.2021
Dodatok č. 1 k uzneseniu 25/04 Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 08.09.2020 22.04.2021
25/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 22.04.2021
25/02 Voľba členov návrhovej komisie 22.04.2021
25/01 Schválenie programu rokovania 22.04.2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »