Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
24/02 Voľba členov návrhovej komisie 13.04.2021
24/01 Schválenie programu rokovania 13.04.2021
18/15.3 Rôzne
R3 - Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
MR1822 23.03.2021
18/15.4 Rôzne
R4 - Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
MR1822 23.03.2021
18/15.1 Rôzne
R1 - Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021

 
MR1822 23.03.2021
18/15.2 Rôzne
R2 - Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021 a mesačnej odmeny z mesačného platu 
MR1822 23.03.2021
18/14 Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/2, katastrálne územie Nové Mesto pre spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. MR1822 23.03.2021
18/13 Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 1/36 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2591, v katastrálnom území Báhoň, pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň MR1822 23.03.2021
18/12 Návrh na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 2286, v katastrálnom území Báhoň, pre Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň MR1822 23.03.2021
18/11 Návrh na schválenie predaja pozemku - parcely registra “C“ č. 11299/3 o výmere 19 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľky Mgr. Ľuby Lučanskej MR1822 23.03.2021
18/10 Návrh na schválenie predaja pozemku - parcely registra “C“ č. 11299/2 o výmere 19 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľa Daniela Fediča MR1822 23.03.2021
18/09 Návrh na schválenie predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 11258/7 o výmere 4 m² zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Trnavská Cesta 7 v Bratislave, súp. č. 10097 MR1822 23.03.2021
18/08 Návrh na odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými opatreniami k zabráneniu šírenia nákazlivej nebezpečnej choroby COVID -19 MR1822 23.03.2021
18/07 Návrh na schválenie výpožičky časti nebytových priestorov v stavbe so súpisným číslom 97 (Stredisko kultúry) pre spoločnosť Laser therapy, k. s. MR1822 23.03.2021
18/06 Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľného majetku – pozemok registra „C“ KN parc. č. 6128/13, k. ú. Vinohrady MR1822 23.03.2021
18/05 Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Parkio – Servicos Informatica LDA MR1822 23.03.2021
18/04 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby MR1822 23.03.2021
18/03 Návrh na tretiu zmenu rozpočtu MČ B-NM na rok 2021 MR1822 23.03.2021
18/02 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení MR1822 23.03.2021
18/01 Schválenie programu rokovania MR1822 23.03.2021
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »