Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
01/18 Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 34/04 bod c) z 21.12.2021 a 43/04 z 13.10.2022 28.11.2022
01/17 Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2023 28.11.2022
01/16 Návrh na určenie platu starostu 28.11.2022
01/15 Voľba zástupcov MČ - členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 28.11.2022
01/14 Voľba gesčných poslancov pre jednotlivé gesčné okrsky mestskej časti 28.11.2022
01/13 Návrh na schválenie sobášiacich poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022-2026 a plán sobášnych obradov na rok 2023 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 28.11.2022
01/12 Voľba predsedov a podpredsedov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022-2026 28.11.2022
01/11 Voľba členov stálych Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 28.11.2022
01/10 Návrh na zriadenie stálych a účelových odborných komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022-2026 28.11.2022
01/09 Návrh na určenie počtu členov Miestnej rady a zloženie Miestnej rady Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 28.11.2022
01/08 Voľba overovateľov uznesení a záznamu z rokovania 28.11.2022
01/07 Voľba členov návrhovej a volebnej komisie 28.11.2022
01/06 Určenie spôsobu hlasovania 28.11.2022
01/05 Schválenie programu rokovania 1. zasadnutia – pracovná časť 28.11.2022
01/04 Zloženie sľubu novozvolených poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 28.11.2022
01/03 Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti, prevzatie insígnií a prevzatie ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 28.11.2022
01/02 Správa predsedu Miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce 28.11.2022
01/01 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení 28.11.2022
43/13.2 Rôzne
R2 - Návrh na zrušenie uznesenia č. 30/18 z 13.07.2021 o zámere prevodu bytov v bytových domoch súp. Č. 6959, 7694 a 7545 na Bojnickej ulici v Bratislave do vlastníctva tým nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových domoch dojednaný na dobu určitú, ak o kúpu bytu požiadajú (Poslanecký návrh poslankýň Ing., Mgr. Kataríny Šebejovej, PhD. a Ing. Kataríny Augustinič)
13.10.2022
43/13.1 Rôzne
R1 - Návrh na výmenu bytu č. 46 na Bojnickej 23 nájomkyni Božene Farkašovej (Poslanecký návrh poslankýň Ing., Mgr. Kataríny Šebejovej, PhD. a Ing. Kataríny Augustinič) 
13.10.2022
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »