Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
40/20 Návrh na zápis Tržnice na Trnavskom mýte do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 27.09.2022
40/19 Informácia o spracovaní územných plánov zón 27.09.2022
40/18 Informácia o spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2022-2030 27.09.2022
40/17 Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 - 2027 27.09.2022
40/16 Návrh Dodatok č. 2 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré boli schválené dňa 06.10.2020, uznesením č. 18/21 s účinnosťou od 22.10.2020 v znení Dodatku č. 1 schválenom dňa 7.12.2021 uznesením č. 32/30 s účinnosťou Čl. VI od 8. 12. 2021 a úplné znenie dňom 2.1.2022 s termínom 8.9.2022. s pripomienkou: zachovať čl. VI. v súčasnom znení
oprávnenej osobe podľa čl. 6 bod 1 a), b), c)                                                                                                                                              
 -  vo výške 100 € na základe žiadosti po predložení občianskeho preukazu matky a rodného listu dieťaťa
 -  vo výške 200 € po predložení občianskeho preukazu matky, rodného listu dieťaťa a príjmu rodiny.
27.09.2022
40/15 Návrh Dodatok č. 2 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 27.09.2022
40/14 Návrh Dodatok č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 12. 4. 2012 uznesením č. 37/13 27.09.2022
40/13 Návrh Zásad poskytovania finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 27.09.2022
40/12 Návrh na schválenie prevodu bytu č. 32 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 19, súp. č. 6954, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/25 a priľahlom pozemku parc. č. 17090/57 do vlastníctva nájomcu 27.09.2022
40/11 Návrh na schválenie prevodu bytu č. 23 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 19, súp. č. 6954, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/25 a priľahlom pozemku parc. č. 17090/57 do vlastníctva nájomcu 27.09.2022
41/09 Schválenie zadania pre Územný plán zóny Krahulčia 2020 27.09.2022
41/08 Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2030 Kompletný dokument PHRSR a prílohy sú vzhľadom na ich rozsah dostupné iba v digitálnej podobe na adrese https://www.banm.sk/program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvoja-mestskej-casti-bratislava-nove-mesto-na-roky-2022-2030/ 27.09.2022
41/07 Návrh na druhé použitie zdrojov z bankového úveru 27.09.2022
41/06 Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022 27.09.2022
41/05 Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto za I. polrok 2022 27.09.2022
41/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 27.09.2022
41/02 Voľba členov návrhovej komisie 27.09.2022
41/01 Schválenie programu rokovania 27.09.2022
40/10 Návrh na schválenie kúpy – pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 12142/221, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1180 m², katastrálne územie Nové Mesto od predávajúceho Slovenská republika – správca Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, PSČ 812 72, SR, IČO: 151866 13.09.2022
40/09 Prejednanie petície 13.09.2022
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »