Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
37/11 Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 12.04.2022
37/10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2016 zo dňa 14.06.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda, Bratislava 12.04.2022
37/09 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte TRŽNICA na Šancovej ulici č. 112, Bratislava 12.04.2022
37/08 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 zo dňa 16.11.2021 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách 12.04.2022
37/07 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 12.04.2022
37/06 Správa z mimoriadnej kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS 12.04.2022
37/05 Odvolanie člena-odborníka komisie finančnej, pre správu a nakladanie s majetkom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 12.04.2022
37/04 Návrh na schválenie podania ŽoNFP „Rozšírenie kapacít MŠ Šuňavcova“ 12.04.2022
37/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 12.04.2022
37/02 Voľba členov návrhovej komisie 12.04.2022
37/01 Schválenie programu rokovania 12.04.2022
27/13 Návrh na schválenie podania ŽoNFP „Rozšírenie kapacít MŠ Šuňavcova“ MR1822 22.03.2022
27/12 Žiadosť Marks&Marcs s. r. o. o odpustenie nájomného vo výške 50 % za užívanie budovy servisného objektu s názvom JAMA, súp. číslo 13922 nachádzajúcej sa v rámci Voľnočasového areálu JAMA z dôvodu poklesu príjmov v súvislosti s pandémiou COVID-19 MR1822 22.03.2022
27/11 Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov v administratívnej budove na Hálkovej 11 v Bratislave v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (Mestská polícia) MR1822 22.03.2022
27/10 Návrh na vyhlásenie ideovej súťaže na ďalšie využitie miesta, na ktorom sa nachádza pozostatok stavby Snežienka, súpisné číslo 14302, pozemok registra „C“ KN parcelné číslo 19614/6, na ulici Cesta Mládeže, Bratislava MR1822 22.03.2022
27/09 Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku v správe EKO-podniku. MR1822 22.03.2022
27/08 Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 2026 MR1822 22.03.2022
27/07 Návrh Dodatok č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto MR1822 22.03.2022
27/06 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2016 zo dňa 14.06.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda, Bratislava MR1822 22.03.2022
27/05 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte TRŽNICA na Šancovej ulici č. 112, Bratislava MR1822 22.03.2022
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »