Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
24/18.4 Rôzne
R4 - Návrh na vyplatenie jednorazovej finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa Návrh poslankyne Šebejovej 
13.04.2021
24/18.5 Rôzne
R5 - Písomné stanovisko RUVZ k možnosti realizácie pôvodného projektu rozšírenia školy na ZŠ Odborárska Návrh poslanca Mikulca
13.04.2021
24/18.3 Rôzne
R3 - Preskúmanie možnosti vyrúbenia poplatku Návrh poslanca Troiaka 
13.04.2021
24/18.1 Rôzne
R1 - Odstránenie reklamných nosičov firmou Akzent BigBoard, a.s. Návrh poslanca Filipoviča 
13.04.2021
24/18.2 Rôzne
R2 - doplatenie chýbajúcich úhrad časti nájmu za reklamné zariadenia firmou Akzent BigBoard, a.s. Návrh poslanca Filipoviča 
13.04.2021
24/17 Návrh riešenia žiadosti o odpustenie nájmu pre žiadateľa LEYUAN s.r.o., ktorý požiadal o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 – II. vlna 13.04.2021
24/16 Informácia o spracovaní územných plánov zón 13.04.2021
24/15 Návrh na schválenie predaja pozemku - parcely registra “C“ č. 11299/3 o výmere 19 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľky Mgr. Ľuby Lučanskej 13.04.2021
24/14 Návrh na schválenie predaja pozemku - parcely registra “C“ č. 11299/2 o výmere 19 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva žiadateľa Daniela Fediča 13.04.2021
24/13 Návrh na schválenie predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 11258/7 o výmere 4 m² zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Trnavská Cesta 7 v Bratislave, súp. č. 10097 13.04.2021
24/12 Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 13.04.2021
24/11 Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Parkio – Servicos Informatica LDA 13.04.2021
24/10 Správa z mimoriadnej kontroly, resp. preverenia procesov cenotvorby obstarávaných projektových dokumentácií pre investičné akcie zabezpečované MČ B-NM 13.04.2021
24/09 Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Česká 10 13.04.2021
24/08 Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021 a mesačnej odmeny z mesačného platu 13.04.2021
24/07 Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021 13.04.2021
24/06 Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021 13.04.2021
24/05 Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 13.04.2021
24/04 Správa z kontroly plnenia uznesení 13.04.2021
24/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 13.04.2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »