Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
38/02 Voľba členov návrhovej komisie 12.05.2022
38/01 Schválenie programu rokovania 12.05.2022
37/28.12 Rôzne
R12 - Predaj bytov na Bojnickej spracovanie kompletného materiálu 
21.04.2022
37/28.13 Rôzne
R13 - Koncepcia výstavby, obnovy a rekonštrukcie nájomných bytov MČ B-NM 
21.04.2022
37/28.14 Rôzne
R14 - Monika Majerová – výmena bytu 
21.04.2022
37/28.15 Rôzne
R15 - Božena Farkašová – výmena bytu
21.04.2022
37/28.11 Rôzne
R11 - Nájom obecných bytov – OZ Spoločnosť priateľov a detí z detských domovov Úsmev ako dar 
21.04.2022
37/28.8 Rôzne
R8 - Obchodný dom Slimák a budova Novej Tržnice – zápis do zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
21.04.2022
37/28.9 Rôzne
R9 - Spoločenská budova Vernosť – realizácia mimoriadnej kontroly 
21.04.2022
37/22.1 Rôzne
R1 - Aktualizácia plnenia uznesenia 17/31.14 – aktualizácia všetkých projektových dokumentácií 
12.04.2022
37/22.2 Rôzne
R2 - Smernica – nariadenie o spôsobe zaraďovania realizovaných IA do majetku MČ 
12.04.2022
37/22.4 Rôzne
R4 - Zmena rozpočtu – Knižnica BNM 
12.04.2022
37/22.7 Rôzne
R7 - Procedurálny návrh – prerušenie rokovania
12.04.2022
37/21 Informácia o spracovaní územných plánov zón 12.04.2022
37/20 Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 – návrh na vymenovanie konateľov, zrušenie a likvidácia 12.04.2022
37/19 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predĺženie nájom nebytového priestoru, kancelárie č. 405 – 408, o celkovej výmere 60,16 m2 nachádzajúce sa v administratívnej budove na Hálkovej ulici č. 11 v Bratislave, občianskemu združeniu Detský fond Slovenskej republiky, Stavbárska 38, 821 07 Bratislava-Vrakuňa, IČO: 00679755 12.04.2022
37/18 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru o celkovej podlahovej ploche 203,7 m2, nachádzajúceho sa ulici Ovručská 5 v Bratislave, občianskemu združeniu SME SPOLU o. z., Čsl. parašutistov 23, 831 03 Bratislava, IČO: 50164015, DIČ: 2120215944 12.04.2022
37/17 Žiadosť Marks&Marcs s. r. o. o odpustenie nájomného vo výške 50 % za užívanie budovy servisného objektu s názvom JAMA, súp. číslo 13922 nachádzajúcej sa v rámci Voľnočasového areálu JAMA z dôvodu poklesu príjmov v súvislosti s pandémiou COVID-19 12.04.2022
37/16 Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov v administratívnej budove na Hálkovej 11 v Bratislave v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (Mestská polícia) 12.04.2022
37/15 Návrh na vyhlásenie výzvy na dočasné využitie predmetného územia, resp. pozemku/plochy, na ktorom sa nachádza pozostatok stavby Snežienka, súpisné číslo 14302, pozemok registra „C“ KN parcelné číslo 19614/6, na ulici Cesta Mládeže, Bratislava 12.04.2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »