Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
MZ č. 1-2023-016 zo dňa 7.2.2023 Informácia o zmene organizačnej štruktúry 07.02.2023
MZ č. 1-2023-010 zo dňa 7.2.2023 Obstaranie Územného plánu zóny Podhorský pás - Vtáčnik/Briežky a Podhorský pás - Pod Strážami 07.02.2023
MZ č. 1-2023-011 zo dňa 7.2.2023 Informácia o spracovaní územných plánov zón 07.02.2023
MZ č. 1-2023-008 zo dňa 7.2.2023 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .... o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach mestskou časťou Bratislava-Nové mesto 07.02.2023
MZ č. 1-2023-009 zo dňa 7.2.2023 Návrh na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku - technické zariadenie – veľkoplošná LED obrazovka o veľkosti 16,64 m x 5,76 m, s celkovou záberovou plochou 95,85 m2 spolu s príslušenstvom 07.02.2023
MZ č. 1-2023-007 zo dňa 7.2.2023 Návrh rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025 07.02.2023
MZ č. 1-2023-004 zo dňa 7.2.2023 Návrh na doplnenie členov do poradných orgánov MZ a určenie gescií a sobášiaceho 07.02.2023
MZ č. 1-2023-001 zo dňa 7.2.2023 Schválenie programu rokovania 07.02.2023
MZ č. 1-2023-002 zo dňa 7.2.2023 Voľba členov návrhovej komisie 07.02.2023
MZ č. 1-2023-003 zo dňa 7.2.2023 Voľba overovateľov uznesení a záznamu z rokovania 07.02.2023
02/09 Návrh poverenia starostu na rokovanie a uzatvorenie zmluvy o spolupráci s MIRI bez finančného záväzku 14.12.2022
02/08 Schválenie Zadania pre Územný plán zóny Krahulčia 2020 14.12.2022
02/07 Návrh na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt „DETSKÉ JASLE VIHORLATSKÁ“ 14.12.2022
02/06 Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt „MŠ VIHORLATSKÁ - ROZŠÍRENIE KAPACÍT“ 14.12.2022
02/05 Návrh na schválenie súťažných podkladov k vyhláseniu verejného obstarávania na podlimitnú zákazku bežným spôsobom pre stavebné práce s názvom „REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE“ a nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby pre zákazku „SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE“ 14.12.2022
02/04 Návrh na voľbu a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto b) podpredsedu komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy c) člena dotačnej komisie d) člena návrhovej komisie e) sobášiaceho f) zástupcu obce v školských radách organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022– 2026 g) gescie poslanca v gesčnom okrsku č. 2 14.12.2022
02/03 Voľba overovateľov uznesení a záznamu z rokovania 14.12.2022
02/02 Voľba členov návrhovej komisie 14.12.2022
02/01 Schválenie programu rokovania 14.12.2022
01/19 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM na 1. polrok 2023 28.11.2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »