Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
09/10 Návrh na zmenu Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta 12.12.2023
09/09 Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024 12.12.2023
09/08 Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou 12.12.2023
09/06 Správa z mimoriadnej kontroly hospodárenia Strediska kultúry Vajnorská 21 12.12.2023
09/05 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 12.12.2023
09/04 Správa o plnení uznesení 12.12.2023
09/03 Voľba overovateľov zápisnice a uznesení 12.12.2023
09/02 Voľba členov návrhovej komisie 12.12.2023
08/09 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku č. 24 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 09.11.2023
08/08 Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k odňatiu správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 15115/7, 15115/9, 15115/30, 15115/31, v k.ú. Nové Mesto 09.11.2023
08/07 Stanovisko mestskej časti k Návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy 09.11.2023
08/06 Návrh na menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb 09.11.2023
08/05 Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023 09.11.2023
08/04 Návrh na prijatie bankového úveru 09.11.2023
08/03 Voľba overovateľov zápisnice a uznesení 09.11.2023
08/02 Voľba člena návrhovej komisie 09.11.2023
08/01 Schválenie programu rokovania 09.11.2023
06/07 Rôzne 25.08.2023
06/06 Informácia o výberovom konaní na riaditeľa príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS 25.08.2023
06/05 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie EKO-podniku VPS 25.08.2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »