Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
02/18.4 Rôzne
R4 - Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2023 a mesačnej odmeny z mesačného platu
21.03.2023
02/17 Návrh na určenie premenovania ulice sídla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky 21.03.2023
02/16 Návrh na určenie pomenovania námestia pred budovou Domu športu na „Olympijské námestie“ 21.03.2023
02/15 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – bezodplatný prevod časti pozemkov registra „C“ KN parcelné číslo 15140/9, 15140/80, 15140/81, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 276 m², katastrálne územie Nové Mesto na nadobúdateľa - hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a schválenie Zverenia majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 21.03.2023
02/14 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj stavby prístavby športovej haly označenej súpisným číslom 11796, postavenej na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 11820/14, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/14, 11820/4, 11820/13, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľovi – BZS Company, s.r.o., Legerského 3, 83102 Bratislava, IČO: 51136830 21.03.2023
02/13 Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru č. 11 (dielne) v objekte Hálkova 11 pre spoločnosť Havarijná služba Olivová s.r.o. so sídlom Škultétyho 1, 831 03 Bratislava, IČO: 367 415 66 alebo pre spoločnosť BAM-EKO a.s. so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 35 815 272, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 21.03.2023
02/12 Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte základnej školy s materskou školou na ul. Sibírska 39 pre spoločnosť BADENTAL, s.r.o., so sídlom Račianske mýto 1/A, 821 02 Bratislava, IČO: 52 331 911, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 21.03.2023
02/11 Informácia o obstarávaní územných plánov zón 21.03.2023
02/10 Návrh na zápis nákupného strediska Slimák (v pôvodnom rozsahu) a bunkra z 1. svetovej vojny na Račianskej ulici do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 21.03.2023
02/09 Preverenie stavu ukončeného obstarávania Územného plánu zóny Biely kríž 21.03.2023
02/08 Schválenie územného plánu zóny Nobelova Ostatné prílohy sú vzhľadom na ich rozsah dostupné iba v digitálnej podobe na adrese https://cloud.banm.sk/index.php/s/fvlf1cyjDX2bUVT 21.03.2023
02/07 Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO – podnik verejnoprospešných služieb Bratislava-Nové Mesto 21.03.2023
02/06 Návrh zmeny VZN č. 2/2006, ktorým je vyhlásená záväzná časť Územného plánu zóny Podhorský pás, v znení zmien a doplnení VZN č. 2/2009 21.03.2023
02/05 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2015 zo dňa 16.6.2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava 21.03.2023
02/04 Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“ 21.03.2023
02/03 Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023 21.03.2023
02/02 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 21.03.2023
02/01 Schválenie programu rokovania 21.03.2023
MZ č. 1-2023-005 zo dňa 7.2.2023 Rôzne R1 - Návrh na použitie úverových prostriedkov na kapitálové výdavky 07.02.2023
MZ č. 1-2023-006 zo dňa 7.2.2023 Rôzne R1 - Návrh na dočasné využitie finančných prostriedkov z už načerpaného úveru R2 - Návrh na použitie úverových prostriedkov na kapitálové výdavky 07.02.2023
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »