Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
36/13 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku - parc. č. 7208/1 o výmere 94 m2 zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v k.ú. Vinohrady a to doterajšiemu nájomcovi Mgr. Mária Cupáková 08.03.2022
36/12 Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely registra „C“ č. 15140/9, č. 15140/80, č. 15140/81, nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové Mesto vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v prospech spoločnosti NFŠ, a.s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO:50 110 055 - SO 083 Verejné osvetlenie Kalinčiakova ul. 08.03.2022
36/11 Návrh na prvú zmenu rozpočtu 08.03.2022
36/10 Návrh spoločnosti F-LUXUS s.r.o., Zámocká 3, Bratislava, PSČ 811 01, SR, IČO: 50450719 doručený mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo veci kúpy pozemku za účelom vybudovania materskej školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 08.03.2022
36/09 Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – prevádzkové poriadky pohrebísk a obchodné verejné súťaže hlavného mesta SR Bratislavy 08.03.2022
36/08 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 ako vyplýva zo zmien a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017, všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2018 zo dňa 11.09.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 08.03.2022
36/07 Návrh na vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa/riaditeľky EKO-podniku VPS 08.03.2022
36/06 Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 08.03.2022
36/05 Odvolanie a voľbu člena komisie 08.03.2022
36/04 Správa mandátovej komisie, zloženie sľubu poslanca, zloženie sľubu 08.03.2022
36/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 08.03.2022
36/02 Voľba členov návrhovej komisie 08.03.2022
36/01 Schválenie programu rokovania 08.03.2022
26/15 Schválenie zadania Územného plánu zóny Koliba-Stráže 2020 MR1822 22.02.2022
26/14 Schválenie Zadania Územného plánu zóny Horný Kramer 2020 MR1822 22.02.2022
26/13 Schválenie Zadania Územného plánu zóny Horná Mlynská dolina MR1822 22.02.2022
26/12 Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP pre projekt „Revitalizácia vnútrobloku - Mierová kolónia“ MR1822 22.02.2022
26/11 Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP pre projekt „Regenerácia vnútrobloku - Ľudové námestie“ MR1822 22.02.2022
26/10 Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP pre projekt „Protihluková stena ZŠ Odborárska ul.“ MR1822 22.02.2022
26/09 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre akad. sochára Rastislava Trizmu MR1822 22.02.2022
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »