Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
39/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 28.06.2022
39/02 Voľba členov návrhovej komisie 28.06.2022
39/01 Schválenie programu rokovania 28.06.2022
28/06 Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto MR1822 14.06.2022
28/05 Návrh na prijatie bankového úveru a prvé použitie úverových zdrojov MR1822 14.06.2022
28/04 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj stavby prístavby športovej haly označenej súpisným číslom 11796, postavenej na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 11820/14, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/14, 11820/4, 11820/13, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľovi – BZS Company, s.r.o., Legerského 3, 83102 Bratislava, IČO: 51136830 MR1822 14.06.2022
28/03 Schválenie programu rokovania MR1822 14.06.2022
28/02 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení MR1822 14.06.2022
28/01 Schválenie programu rokovania MR1822 14.06.2022
38/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 12.05.2022
38/02 Voľba členov návrhovej komisie 12.05.2022
38/01 Schválenie programu rokovania 12.05.2022
37/28.12 Rôzne
R12 - Predaj bytov na Bojnickej spracovanie kompletného materiálu 
21.04.2022
37/28.13 Rôzne
R13 - Koncepcia výstavby, obnovy a rekonštrukcie nájomných bytov MČ B-NM 
21.04.2022
37/28.14 Rôzne
R14 - Monika Majerová – výmena bytu 
21.04.2022
37/28.15 Rôzne
R15 - Božena Farkašová – výmena bytu
21.04.2022
37/28.11 Rôzne
R11 - Nájom obecných bytov – OZ Spoločnosť priateľov a detí z detských domovov Úsmev ako dar 
21.04.2022
37/28.8 Rôzne
R8 - Obchodný dom Slimák a budova Novej Tržnice – zápis do zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
21.04.2022
37/28.9 Rôzne
R9 - Spoločenská budova Vernosť – realizácia mimoriadnej kontroly 
21.04.2022
37/22.1 Rôzne
R1 - Aktualizácia plnenia uznesenia 17/31.14 – aktualizácia všetkých projektových dokumentácií 
12.04.2022
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »