Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
35/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 08.02.2022
35/02 Voľba členov návrhovej komisie 08.02.2022
35/01 Schválenie programu rokovania 08.02.2022
25/08 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 19262/1, lesný pozemok, v rozsahu 1983 m², katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 3673, ktorý je zverený do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre nájomcu BAJKSLAVA, občianske združenie, Poľná 2614/23, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 52702219 MR1822 25.01.2022
25/07 Prevod práv a povinností zo zmluvy ÚEZ č. 145/2021 o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecných bremien z ATRIOS real estate s.r.o. na vlastníka Pozemkov ATRIOS - spoločnosť Zátišie 1 s.r.o. formou Dodatku č. 1 MR1822 25.01.2022
25/06 Návrh na vypožičanie lávky - technickej pamiatky „Oceľovej lávky, pri Palme 1903“ Železničnému múzeu Slovenskej republiky, registrovanému Ministerstvom kultúry SR pod číslom RM 67/2000 MR1822 25.01.2022
25/05 Návrh na zmenu a doplnenie Sadzobníka správnych poplatkov na Matričnom úrade Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto MR1822 25.01.2022
25/04 Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, a ktoré sú mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou MR1822 25.01.2022
25/03 Návrh na zmenu uznesenia č. 34/04 zo dňa 21.12. 2021 v časti C), bodu 3. (kompetencie starostu) MR1822 25.01.2022
25/02 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení MR1822 25.01.2022
25/01 Schválenie programu rokovania MR1822 25.01.2022
34/04 Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2022 -2024 21.12.2021
34/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 21.12.2021
34/02 Voľba členov návrhovej komisie 21.12.2021
34/01 Schválenie programu rokovania 21.12.2021
33/18.1 Rôzne R1 - Návrh na zrušenie Novomestskej parkovacej spoločnosti Návrh poslanca Mgr. Martina Vlačikyho 14.12.2021
33/17 Návrh na schválenie predloženia projektov na podporu udržateľnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID 19 14.12.2021
33/16 Informácia o spracovaní územných plánov zón 14.12.2021
33/15 Návrh na schválenie vyradenia neupotrebiteľného majetku so zostatkovou cenou vyššou ako 3500,-€ 14.12.2021
33/14 Správa audítorskej spoločnosti Luca Partner o vykonanej mimoriadnej kontrole v EKO-podniku VPS 14.12.2021
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »