Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
27/04 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 zo dňa 16.11.2021 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách MR1822 22.03.2022
27/03 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto MR1822 22.03.2022
27/02 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení MR1822 22.03.2022
27/01 Schválenie programu rokovania MR1822 22.03.2022
36/23.6 Rôzne
R7 - Návrh na ukončenie zasadnutia 
08.03.2022
36/23.7 Rôzne
R8 - Návrh na voľbu člena komisie a člena Rady školy Základná škola s materskou školou Česká
08.03.2022
36/23.1 Rôzne
R1 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ Bunkre 
08.03.2022
36/23.2 Rôzne
R2 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Festival vedy a techniky AMAVET 2022 
08.03.2022
36/23.3 Rôzne
R4 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Ultralanovka pre Plamienok 
08.03.2022
36/23.4 Rôzne
R5 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Rodinný cyklistický park Kamzík
08.03.2022
36/23.5 Rôzne
R6 - Kontrola krytov civilnej ochrany v správe MČ Bratislava-Nové Mesto a príprava krízových plánov MČ Bratislava-Nové Mesto
08.03.2022
36/22 Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2022 08.03.2022
36/21 Schválenie Zadania Územného plánu zóny Horný Kramer 2020 08.03.2022
36/20 Schválenie Zadania Územného plánu zóny Koliba – Stráže 2020 08.03.2022
36/19 Schválenie Zadania Územného plánu zóny Horná Mlynská dolina 08.03.2022
36/18 Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP pre projekt „Revitalizácia vnútrobloku - Mierová kolónia“ 08.03.2022
36/17 Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP pre projekt „Regenerácia vnútrobloku - Ľudové námestie“ 08.03.2022
36/16 Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP pre projekt „Protihluková stena ZŠ Odborárska ul.“ 08.03.2022
36/15 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre akad. sochára Rastislava Trizmu 08.03.2022
36/14 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov Akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú 08.03.2022
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »