Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
26/02 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení MR1822 22.02.2022
26/01 Schválenie programu rokovania MR1822 22.02.2022
35/20.1 Rôzne
R1: Vila Jurajov Dvor – zápis do pamätihodností Bratislava-Nové Mesto Poslanecký návrh – Mgr. Filipovič, MBA, JUDr. Korček, PhD, LL.M., Ing. arch. Vaškovič 
08.02.2022
35/20.2 Rôzne
R2: Bunker z I. svetovej vojny na Račianskej ulici Poslanecký návrh – Mgr. Filipovič, MBA, JUDr. Korček, PhD, LL.M., Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss
08.02.2022
35/19 Informácia o spracovaní územných plánov zón 08.02.2022
35/18 Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie z fondu na podporu športu (športovisko Pionierska) 08.02.2022
35/17 Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP na CVI Makovického 08.02.2022
35/16 Návrh na schválenie rokovacieho poriadku výberovej komisie pre výber riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií (s výnimkou škôl) a členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 08.02.2022
35/15 Návrh na schválenie zmien v ogránoch Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46816 992 a informácia o ďalšom postupe pri jej likvidácii 08.02.2022
35/14 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 19262/1, lesný pozemok, v rozsahu 1983 m², katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 3673, ktorý je zverený do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre nájomcu BAJKSLAVA, občianske združenie, Poľná 2614/23, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 52702219 08.02.2022
35/13 Prevod práv a povinností zo zmluvy ÚEZ č. 145/2021 o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecných bremien z ATRIOS real estate s.r.o. na vlastníka Pozemkov ATRIOS - spoločnosť Zátišie 1 s.r.o. formou Dodatku č. 1 08.02.2022
35/12 Návrh na zmenu a doplnenie Sadzobníka správnych poplatkov na Matričnom úrade Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 08.02.2022
35/11 Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, a ktoré sú mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou 08.02.2022
35/10 Návrh na vypožičanie pochôdznej časti lávky - technickej pamiatky „Oceľová lávka, pri Palme 1903“ Železničnému múzeu Slovenskej republiky, registrovanému Ministerstvom kultúry SR pod číslom RM 67/2000 08.02.2022
35/09 Návrh na zmenu uznesenia č. 34/04 zo dňa 21.12. 2021 v časti C), bodu 3. (kompetencie starostu) 08.02.2022
35/08 Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2021 08.02.2022
35/07 Správa z kontroly čerpania finančných prostriedkov vyčlenených na zabezpečenie realizácie participatívnej časti rozpočtu MČ B-NM 08.02.2022
35/06 Správa z kontroly plnenia uznesení 08.02.2022
35/05 Odvolanie člena komisie: Komisie dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (člen) Komisie pre EKO-podnik verejnoprospešných služieb Komisie pre Snežienku a lanovú dráhu Člen Redakčnej rady Hlas Nového Mesta 08.02.2022
35/04 Správa mandátovej komisie, zloženie sľubu poslanca 08.02.2022
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »