Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
40/08 Návrh na zápis Sila a zámočníckej dielne v areáli Palma do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 13.09.2022
40/07 Žiadosť East fund s.r.o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava o zmenu nájomnej zmluvy č. ÚEZ 216/2020 zo dňa 25.11.2020 13.09.2022
40/06 Schválenie zámeru obstarania nebytových priestorov pre zriadenie materskej školy v rámci projektu Stolwerck Residence 13.09.2022
40/05 Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 13.09.2022
40/04 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 13.09.2022
40/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 13.09.2022
40/02 Voľba členov návrhovej komisie 13.09.2022
40/01 Schválenie programu rokovania 13.09.2022
39/12.1 Rôzne:
R06 - Odstránenie vizuálneho smogu pri kultúrnej pamiatke Konská železnica Návrh poslanca Ing. Pavla Troiaka
28.06.2022
39/12.2 Rôzne:
R07 - Rozšírenie zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Návrh poslanca Ing. Pavla Troiaka 
28.06.2022
39/12.3 Rôzne:
R08 - Územný plán zóny Biely Kríž a Mierová - obstaranie Návrh poslanca Ing. Stanislava Winklera 
28.06.2022
39/12.4 Rôzne:
R09 - Projekty realizované prostredníctvom investičného úveru – pravidelné informovanie poslancov na týždennej báze – každý pondelok Návrh poslanca Mgr. Peter Weiss
28.06.2022
39/11 Návrh na prijatie bankového úveru a prvé použitie úverových zdrojov 28.06.2022
39/10 Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022 28.06.2022
39/09 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2022-2026 28.06.2022
39/08 Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 28.06.2022
39/07 Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava III 28.06.2022
39/06 Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2022 28.06.2022
39/05 Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Jeséniova 54 28.06.2022
39/04 Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021 28.06.2022
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »