Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) - 9. zasadnutie 12.12.2023

 • 12. decembra 2023, 09:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Čupka Matúš
 • Pozvánka [50.38 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 20.12.2023
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

  UzneseniaUznesenie
 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľov zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení

 6. 6.Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024

 7. 7.Správa z mimoriadnej kontroly hospodárenia Strediska kultúry Vajnorská 21

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

  UzneseniaUznesenie
 9. 9.Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

 10. 10.Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024

 11. 11.Návrh na zmenu Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta

 12. 12.Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2024

 13. 13.Návrh na schválenie podania žiadosti o dotáciu na Fond na podporu športu pre projekt „Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole s materskou školou Kalinčiakova 12“

 14. 14.Schválenie Zadania ÚPN Z Podhorský pás – Koziarka

 15. 15.Schválenie Zadania ÚPN Z Podhorský pás – Veľký Varan/Slanec

 16. 16.Schválenie Zadania Územného plánu zóny na Revíne

 17. 17.Informácia o spracovaní územných plánov zón

 18. 18.Návrh na zápis štrnástich objektov do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 19. 19.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru (dielne) o výmere 104,24 m², nachádzajúcej sa v k.ú. Nové Mesto na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave, súp. č. 2953, parc. č. 12738/9, zapísanej na LV č. 2382

 20. 20.Návrh na odňatie nehnuteľného majetku – stavby (gastro zariadenie – bufet), nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11093/352, katastrálne územie Nové Mesto – podľa geometrického plánu č. 74/2023 zo dňa 12.06.2023, úradne overeného Okresným úradom Bratislava pod č. 1951/2023 zo dňa 09.10.2023, na ulici J.C. Hronského zo správy EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

 21. 21.Návrh na schválenie nájmu budovy (gastro prevádzka - bufet) nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11093/352, katastrálne územie Nové Mesto – podľa geometrického plánu č. 74/2023 zo dňa 12.06.2023, úradne overeného Okresným úradom Bratislava pod č. 1951/2023 zo dňa 09.10.2023, na ulici J.C. Hronského, pre spoločnosť RT3 s.r.o., so sídlom Sibírska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 47 048 972, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 22. 22.Návrh na odňatie nehnuteľného majetku - pozemkov v areáli jazera Kuchajda - zo správy príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb

 23. 23.Návrh na odzverenie nehnuteľného majetku – stavba so súpisným číslom 2682, nachádzajúca sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5797/2, katastrálne územie Vinohrady zo správy Knižnice Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava, IČO: 00226866 a odzverenie hnuteľného majetku
  nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 2682 - Strojnotechn. zariad. kotolne SK a drobný majetok

 24. 24.Návrh na schválenie kúpy pozemku registra „C“ KN parc. č. 13434/2, o výmere 530 m2, ostatná plocha, v k.ú. Nové Mesto, od vlastníka Istrochem Reality, a.s.

 25. 25.Návrh na zrušenie Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 04/25 zo dňa 04.04.2023 a návrh na schválenie darovania pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/117, o výmere 246 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Nové Mesto, do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy

 26. 26.Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/1, 12781/7, 12781/8, 12781/9, v katastrálnom území Nové Mesto, v prospech hlavného mesta SR Bratislavy, v záujme realizácie stavebného zámeru „Predĺženie Tomášikovej ulice, Vajnorská – Račianska“

 27. 27.Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru o výmere 45 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Nové Mesto na ul. Teplická č. 19 v Bratislave, súp. č. 1378, parc. č. 12149, zapísaný na LV č. 2920

 28. 28.Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru o výmere 42,01 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Nové Mesto na ul. Račianska č. 97 v Bratislave, súp. č. 1530, parc. č. 13100, zapísaný na LV č. 2929

 29. 29.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 30. 30.Rôzne

 31. 31.Interpelácie

 32. 32.Záver

Informačné materiály

 1. I01.Informácia o spracovaní interpelácií z ostatného zastupiteľstva

 2. I02.Operačný plán zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2023/2024