Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
32/18 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa - predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 18437/112 o výmere 191 m², v katastrálnom území Vinohrady, pre MUDr. Helenu Bajtekovú v podiele 1/1 07.12.2021
32/17 Návrh na schválenie súťažného návrhu predloženého do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej na základe uznesenia miestneho zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 30/07 zo dňa 13.07.2021 pod názvom „Obchodná verejná súťaž k prevádzkovej budove v parku JAMA“ 07.12.2021
32/16 Žiadosť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odzverenie pozemku na ulici Bárdošova, parcela registra „C“ KN č. 5982/3, záhrada o výmere 709 m², katastrálne územie Vinohrady, žiadosť zo dňa 04.10.2021 07.12.2021
32/15 Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022 07.12.2021
32/14 Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2022 07.12.2021
23/07 Návrh Dodatku č.1 Zriaďovacej listiny EKO-podniku verejnoprospešných služieb. MR1822 30.11.2021
24/06 Žiadosť art SLNEČNICE, o.z. o odpustenie nájomného za užívanie nebytových priestorov v budove na Hálkovej 11, Bratislava na základe nájomnej zmluvy č. ÚEZ 124/2020 za mesiace január až apríl 2021 MR1822 30.11.2021
24/05 Žiadosť East fund, s.r.o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava o zmenu nájomnej zmluvy č. ÚEZ 216/2020 zo dňa 25.11.2020 MR1822 30.11.2021
24/04 Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto MR1822 30.11.2021
24/03 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2030 – Vstupná správa MR1822 30.11.2021
24/02 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení MR1822 30.11.2021
24/01 Schválenie programu rokovania MR1822 30.11.2021
31/18.1 Rôzne
R/01 – Výkaz činnosti pracovníkov Referátu územného plánovania a štátnej vodnej správy Poslanecký návrh (Balga, MBA, Mgr. Weiss, Štamberský) 
16.11.2021
31/18.2 Rôzne
R/02 – Pracovné stretnutie k uzatváraniu územia parcela registra „C“ 21283/2, k.ú. Nové Mesto – Filiálne nádražie Poslanecký návrh (Ing. Troiak) 
16.11.2021
31/18.3 Rôzne
R/03 – Zverejnenie projektových zámerov na webovom sídle MČ B-NM Poslanecký návrh (Ing., Mgr. Šebejová, PhD.) 
16.11.2021
31/18.4 Rôzne
R/04 - Jednotná správa tepelného hospodárstva v budovách škôl a škôlok Poslanecký návrh (Ing., Mgr. Šebejová, PhD.)
16.11.2021
31/18.5 Rôzne
R/05 – Odstránenie betónových múrikov v parku na Račianskom mýte Poslanecký návrh (Ing., Mgr. Šebejová, PhD., Ing. Troiak, Mgr. Vlačiky, PhD.) 
16.11.2021
31/18.6 Rôzne
R/06 – Jednorazová odmena pre zamestnancov Matričného úradu Poslanecký návrh (Mgr. Weiss) 
16.11.2021
31/18.7 Rôzne
R/07 – Mobilné toalety v parku na Račianskom mýte Poslanecký návrh (Ing., Mgr. Šebejová, PhD., Troiak, Mgr. Vlačiky, PhD.) 
16.11.2021
31/18.8 Rôzne
R/08 – Kontrola organizácie EKO-podnik VPS návrh starostu (Ing. Bőhm)
16.11.2021