Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 3. zasadnutie 05.03.2019

 • 5. marca 2019, 09:00 h
 • Vajnorská, 21, Bratislava
 • v Spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [49.67 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Návrh na schválenie Zasadacieho poriadku poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2018-2022

 6. 6.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiál bol stiahnutý z rokovania

 7. 7.Správa o činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2018

 8. 8.Správa z kontroly Oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov MÚ B-NM, zameranej na úsek ohlasovne pobytu, ktorý zabezpečuje úlohy preneseného výkonu štátnej správy v zmysle zákona č.253/1998 v znení neskorších predpisov o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

 9. 9.Správa z kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej správy Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, zameranej na zabezpečenie správy, prevádzky a údržby budovy Miestneho úradu a objektov a priestorov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Správa z mimoriadnej kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Riazanská 75

  Materiál bol stiahnutý z rokovania

 11. 11.Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení uložených MZ MČ B-NM na 14. zasadnutí uznesením č.14/08 vyplývajúcich zo Správy z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Riazanská 75, Bratislava

  Materiál bol stiahnutý z rokovania

 12. 12.Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto

  Materiál bol stiahnutý z rokovania

 13. 13.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 14. 14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 15. 15.Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2017/2018

 16. 16.Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 02/11 zo dňa 29.01.2019

 17. 17.Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy s názvom: A servisný objekt, súp. č. 13922 nachádzajúcej sa v rámci areálu voľnočasového priestoru JAMA v k. ú. Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 18. 18.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom budovy servisného objektu JAMA, súp. Č. 13922, postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 11280/103 o výmere 433 m² zastavanej plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa v rámci areálu Voľnočasového priestoru JAMA vo výlučnom vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zapísanej na liste vlastníctva č. 6420 evidovanom Okresným súdom Bratislava, katastrálny odbor pre k. ú. Nové Mesto

 19. 19.Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. ÚEZ 198/2018 ako aj zmenu uznesenia č. 26/26 zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa 12.06.2018

 20. 20.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „E“ UO parc. č. 5435/1, o výmere 131 m2, v k.ú. Vinohrady v prospech Národného ústavu detských chorôb

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5930/38, ostatné plochy, o výmere 41 m2 a parc. č. 5930/40, ostatné plochy, o výmere 43 m2, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu č. 157/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/1, ostatné plochy, o výmere 10232 m2, v k.ú. Vinohrady, pre spoločnosť MVA Immo s.r.o., so sídlom Višňová 10, Bratislava

  Materiál nezískal dostatočný počet hlasov

 22. 22.Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s najvhodnejším navrhovateľom - spoločnosťou ASFAPRA s.r.o. – na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3, o výmere 2085 m2, v k.ú. Nové Mesto

 23. 23.Návrh na schválenie dohody o budúcom postúpení práv a povinností zo Zmluvy o nájme č. 53/OD/2004 zo dňa 29.09.2004 v znení jej dodatkov z terajšieho nájomcu KAMEL, spol. s r.o., ako vlastníka reštauračného zariadenia ATOL na Kuchajde, na budúceho nájomcu spoločnosť MIG REAL s.r.o. ako budúceho vlastníka reštauračného zariadenia

  Materiál nezískal dostatočný počet hlasov

 24. 24.Návrh na započítanie preplatku na nájomnom

 25. 25.Stavebná uzávera v lokalite riešenej Územným plánom zóny Na Revíne

 26. 26.Stavebná uzávera v lokalite riešenej Územným plánom zóny Vlárska

 27. 27.Návrh Dodatku č. 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto aj so schválenými zapracovanými pripomienkami z rokovanie Miestnej rady Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 28. 28.Návrh Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiál bol stiahnutý z rokovania

 29. 29.Návrh na zmenu názvu komisie

 30. 30.Rôzne

 31. 31.Interpelácie

 32. 32.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.00 hod)

 33. 33.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Činnosť MsP expozitúry Bratislava III za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

 2. 2.Informácia o vybavovaní interpelácií z Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 29.01.2019