Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 19. zasadnutie 16.12.2020

 • 16. decembra 2020, 10:00 h
 • Mierová č. 21, Bratislava
 • v zasadacej miestnosti budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, prízemie
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [49.34 kB]
 • Pokračovanie zasadnutia z 08.12.2020
 1. 23.A/ Návrh na zrušenie:
  - časti B. uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 22/07 z 20.04.2010 a
  - uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 02/27 zo dňa 17.02.2015
  B/ Návrh na schválenie podmienok pre vypracovanie zmlúv o dielo, ktoré je potrebné zapracovať do všetkých zmlúv o dielo na dodávku stavebných prác

  Materiály
 2. 24.Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 17/26 zo dňa 30.6.2020

  Materiály
 3. 25.Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

  Materiály
 4. 26.Návrh na schválenie spoločnej správy nehnuteľného majetku v správe mestskej časti – stavba so súpisným č. 2682, katastrálne územie Vinohrady - Dom kultúry Kramáre

  Materiály
 5. 27.Plán kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra na I. polrok 2021

  Materiály
 6. 28.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Sibírska č. 39, Bratislava

  Materiály
 7. 29.Správa z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu MČ B-NM v zmysle prijatých VZN

  Materiály
 8. 30.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 11962/1 katastrálne územie Nové Mesto

  Materiály
 9. 31.Návrh na udelenie súhlasu vlastníka s odstránením stavby - garáže súp. č. 4015 postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 12781/227 a zapísanej na liste vlastníctva č. 2773, k.ú. Nové Mesto

  Materiály
 10. 32.Návrh poskytnutie zľavy z nájomnej zmluvy č. 215/2019 zo dňa 23.08.2019 nájomcovi Marks&Marcs, s.r.o.
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

  Materiály
 11. 33.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 19262/11, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 72 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Pauly Sopkovej
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

  Materiály
 12. 34.Informácia o stavbách súp. č. 1102 na pozemkoch registra “C“ KN parc. č. 12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/270, v k.ú. Nové Mesto - dopravné stredisko EKO-podnik VPS

  Materiály
 13. 35.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5348/3 a parc. č. 5348/11, v katastrálnom území Vinohrady, pre Tomáša Bachoríka, Ľ. Fullu 46, Bratislava
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

  Materiály
 14. 36.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 18121/3, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Vladimíra Zajaca
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

  Materiály
 15. 37.Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve na prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/269, 12781/270, 12781/271

  Materiály
 16. 38.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2020/2021

  Materiály
 17. 39.Informácia o spracovaní územných plánov zón

  Materiály
 18. 40.Žiadosť o príspevok č. 26/2020 – OZ Ziegelfeld – na projekt “ Rozvoj novomestského hokejového tímu Tehelné Pole"

  Materiály
 19. 41.Žiadosť o príspevok č. 27/2020 – OZ Víťaz – na projekt “ Víťaz OZ"

  Materiály
 20. 42.Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Helene Slézovej na dobu určitú tri roky

  Materiály
 21. 43.Návrh na vyhlásenie zámeru stavebnej uzávery Koziarka – časť územia v lokalite Koziarka

  Materiály
 22. 44.Návrh na vyhlásenie zámeru stavebnej uzávery Horné Židiny a Slanec - časti územia v lokalite Veľký Varan/Slanec

  Materiály
 23. 45.Informácia o indikatívnych nezáväzných ponukách na predloženie dlhodobého úveru na financovanie investičných projektov MČ B-NM

  Materiály
 24. 46.Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Bc. Renáte Knausovej na dobu určitú počas trvania pracovného pomeru v ZŠ s MŠ Odborárska

 25. 47.Rôzne
  R1 - Vypracovanie
  - záväzného plánu opráv a obnovy miestnych komunikácií III. a IV. Triedy a k nim priľahlých chodníkov v správe MČ B-NM
  - pasportu priestorových technických údajov miestnych komunikácií III. a IV. Triedy a k nim priľahlých chodníkov v správe MČ B-NM
  R2 - Zverenie paralelnej komunikácie s miestnou komunikáciou Trnavská cesta v úseku od Námestia pri Zimnom štadióne až po Trnavské Mýto/Vajnorská
  R3 - Zápis železničnej stanice do zoznamu pamätihodností
  R4 - Získanie právneho vzťahu k pozemku parc. č. 11603/17 za účelom vybudovania zeleného – ekologického parkoviska
  R5 - Výmena prenajatého bytu č. 3 na prízemí bytového domu na Bojnickej 21 nájomcovi Martinovi Baloghovi
  R6 - Vypracovanie koncepcie výstavby, obnovy a rekonštrukcie nájomných bytov do roku 2030

 26. 48.Interpelácie

 27. 49.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o vybavovaní interpelácií z ostatného zasadnutia MZ konaného dňa 6.10.2020