Bod č. 30

Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 11962/1 katastrálne územie Nové Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.