Bod č. 25

Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.