Bod č. 47

Rôzne
R1 - Vypracovanie
- záväzného plánu opráv a obnovy miestnych komunikácií III. a IV. Triedy a k nim priľahlých chodníkov v správe MČ B-NM
- pasportu priestorových technických údajov miestnych komunikácií III. a IV. Triedy a k nim priľahlých chodníkov v správe MČ B-NM
R2 - Zverenie paralelnej komunikácie s miestnou komunikáciou Trnavská cesta v úseku od Námestia pri Zimnom štadióne až po Trnavské Mýto/Vajnorská
R3 - Zápis železničnej stanice do zoznamu pamätihodností
R4 - Získanie právneho vzťahu k pozemku parc. č. 11603/17 za účelom vybudovania zeleného – ekologického parkoviska
R5 - Výmena prenajatého bytu č. 3 na prízemí bytového domu na Bojnickej 21 nájomcovi Martinovi Baloghovi
R6 - Vypracovanie koncepcie výstavby, obnovy a rekonštrukcie nájomných bytov do roku 2030


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.