Bod č. 37

  • Zasadnutie: Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 19. zasadnutie 16.12.2020
  • Prekladatelia: Mgr. Vladimír Mikuš - riaditeľ EKO-podniku VPS
  • Prizvaný/í: Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková - vedúca oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov
    Mgr. Zuzana Kozáková - referent oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve na prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/269, 12781/270, 12781/271


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.