Miestna rada (2022 - 2026) - 6. zasadnutie 06.02.2024

 • 6. februára 2024, 09:00 h
 • V zasadacej miestnosti na IV. posch. administratívnej budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Čupka Matúš
 • Pozvánka [41.46 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 09.04.2024
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2022 zo dňa 13.09.2022, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská 21 A, Bratislava-Nové Mesto

 9. 9.Návrh Rokovacieho poriadku Redakčnej rady časopisu Hlas Nového Mesta

 10. 10.Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke priestorov v Dome kultúry Kramáre pre pobočku Knižnice Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Rôzne

 12. 12.Záver