Návrh uznesenia 06/05

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Miestna rada

o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ......./2024 zo dňa 27. 02. 2024 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

- bez pripomienok

Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 2