Návrh uznesenia 06/03

Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024

Miestna rada

o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
 s c h v á l i ť
1. prvú zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2024 nasledovne:
a) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške  1 160 000,00 Eur.
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (Eur)
0912 716/106 43 4.3 0612 MŠ Teplická - PD - 10 000,00
0912 713001/106 43 4.3 0612 MŠ Teplická - vybavenie - 150 000,00
0912 717001/106 71 4.3 0612 MŠ Teplická - detské ihrisko, brána na parkovisko, výdajňa stravy, zeleň - 250 000,00
0912 716/04 43 4.3 0612 ZŠ s MŠ Odborárska - vybavenie školy PD - 15 000,00
0912 713001/04 43 4.3 0612 ZŠ s MŠ Odborárska - vybavenie školy - 300 000,00
0912 716/041 43 4.3 0612 ZŠ s MŠ Odborárska - školský dvor PD - 20 000,00
0912 717002/041 71 4.3 0612 ZŠ s MŠ Odborárska – školský dvor - 150 000,00
0912 716/402 43 4.3 0612 ZŠ s MŠ Odborárska - NN prípojka - PD, inžiniering - 15 000,00
0912 713001/02 43 4.3 0612 ZŠ s MŠ Cádrova – vybavenie školy - 250 000,00
 
 
b) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške  1 480 000,00 Eur.
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (Eur)
0912 716/106 52 4.3 0612 MŠ Teplická - PD + 20 000,00
0912 700/106 52 4.3 0612 MŠ Teplická - vybavenie + 210 000,00
0912 717001/106 52 4.3 0612 MŠ Teplická - detské ihrisko, brána na parkovisko, zeleň + 250 000,00
0912 716/04 52 4.3 0612 ZŠ s MŠ Odborárska – PD + autorský dozor + 20 000,00
0912 700/04 52 4.3 0612 ZŠ s MŠ Odborárska - vybavenie školy + 300 000,00
0912 716/041 52 4.3 0612 ZŠ s MŠ Odborárska - školský dvor PD + 20 000,00
0912 717002/041 52 4.3 0612 ZŠ s MŠ Odborárska – školský dvor + 150 000,00
0912 716/402 52 4.3 0612 ZŠ s MŠ Odborárska - NN prípojka - PD, inžiniering + 15 000,00
0912 717001/042 52 4.3 0612 ZŠ s MŠ Odborárska – fotovoltaika + 140 000,00
0912 700/02 52 4.3 0612 ZŠ s MŠ Cádrova – vybavenie školy + 300 000,00
0912 716/02 52 4.3 0612 ZŠ s MŠ Cádrova – PD, inžiniering + 15 000,00
0912 717003/02 52 4.3 0612 ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít + 40 000,00
 
 
c) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 400 000,00 Eur.
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (Eur)
  133015 71   0027 Poplatok za rozvoj - 400 000,00
 
 
d) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške 760 000,00 Eur.
 
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (Eur)
  231 43   0021 Predaj budov - 250 000,00
  233001/2 43   0021 Predaj pozemkov - 510 000,00
 
 
e) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií vo výške  1 480 000,00 Eur.   
FK EK/A Zdroj Prog. HS Názov položky Suma (Eur)
  513002 52   0024 Dlhodobý úver + 1 480 000,00
 
 
2. použitie úverových prostriedkov na tieto kapitálové výdavky:
a) MŠ Teplická vo výške - 480 000,00 Eur
b) ZŠ s MŠ Odborárska vo výške - 645 000,00 Eur
c) ZŠ s MŠ Cádrova vo výške - 355 000,00 Eur

- bez pripomienok 

Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0