Návrh uznesenia 06/08

Návrh Rokovacieho poriadku Redakčnej rady časopisu Hlas Nového Mesta

 Miestna rada

o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Rokovací poriadok Redakčnej rady časopisu Hlas Nového Mesta

 - bez pripomienok

Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 2