Návrh uznesenia 06/01

Schválenie programu rokovania

Miestna rada


 s c h v a ľ u j e
program  rokovania
 s pripomienkou:
 do programu zaradiť materiál:
R1 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na  prenájom nebytového priestoru (dielne) o výmere 104,24 m2, nachádzajúcej sa v k.ú. Nové Mesto na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave, súp. č. 2953, parc. č. 12738/9, zapísanej na LV č. 2382.

 
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0