Návrh uznesenia 06/06

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2022 zo dňa 13.09.2022, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

Miestna rada

o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ......./2024 zo dňa 27. 02. 2024, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2022 zo dňa 13.09.2022, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.

- bez pripomienok

Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0