Návrh uznesenia 06/02

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

Miestna rada

      v o l í
            overovateľa zápisnice a uznesení Mgr. Mariannu  Mašátovú Haliakovú.

- bez pripomienok


Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0