Návrh uznesenia 06/07

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská 21 A, Bratislava-Nové Mesto

Miestna rada

o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
A. s c h v á l i ť 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2024, ktorým sa mení a dopĺňa Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská 21 A, Bratislava-Nové Mesto
 
B. s p l n o m o c n i ť
starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k vyhláseniu úplného znenia Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2023 zo dňa 26.9.2023 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č......... zo dňa .........

s pripomienkou:
  1. bližšie vyšpecifikovať výrobky, ktoré sa budú na trhu predávať, navrhnúť zúženie výrobkov z kategórie b) ostatné výrobky na zachovanie bodu 1.13 podľa § 5 časť b.
  2. na trhoch zachovať myšlienku recyklovateľných pohárov a separáciu odpadu.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 1