Návrh uznesenia 06/10.1

Rôzne

Miestna rada

o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
zobrať na vedomie
výsledok  obchodnej verejnej súťaže (ďalej len ,,OVS‘‘) na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru (dielne) o výmere 104,24 m2, nachádzajúcej sa v k.ú. Nové Mesto na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave, súp. č. 2953, parc. č. 12738/9, zapísanej na LV č. 2382, pričom do vyhlásenej OVS nebol zaslaný žiaden súťažný návrh

- bez pripomienok

Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 0