Návrh uznesenia 06/04

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

Miestna rada

o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. ......./2024 zo dňa 27. 02. 2024 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

- bez pripomienok

Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 3