Návrh uznesenia 06/09

Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke priestorov v Dome kultúry Kramáre pre pobočku Knižnice Bratislava-Nové Mesto

Miestna rada

o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
výpožičku priestorov v Dome kultúry Kramáre, stavba so súpisným číslom 2682, nachádzajúca sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5797/2,  katastrálne územie Vinohrady pre pobočku Knižnice Bratislava – Nové Mesto, a to:
-           miestnosť č. 1.03, Knižnica, o úžitkovej podlahovej ploche 141,62 m2
-           miestnosť č. 1.04, Kancelária, o úžitkovej podlahovej ploche 4,95 m2
-           miestnosť č. 1.05, Sklad, o úžitkovej podlahovej ploche 5,34
; ktoré v súčasnosti využíva Knižnica Bratislava-Nové Mesto na účely prevádzkovania knižnice
; za účelom zabezpečenia riadneho chodu knižnice
; bezodplatne
; v súlade s ustanovením čl. XVI. ods. 2 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
; za nasledovných podmienok:
-           Zmluva o výpožičke bude zo strany vypožičiavateľa podpísaná najneskôr do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V prípade, že zmluva o výpožičke nebude zo strany vypožičiavateľa v lehote podľa predchádzajúcej vety podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť.

- bez pripomienok 

Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0