5. zasadnutie - Miestna rada

 • 29. septembra 2015, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: JUDr. Mikulec Richard
 • Pozvánka [34.72 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 5. 6.Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a návrh na zrušenie Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 7.Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 9.Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 178/2006 o technickom zhodnotení objektu Materskej školy na ul. Jeséniova v Bratislave

 9. 10.Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 71/2014 o technickom zhodnotení objektov

 10. 11.Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 72/2014 o technickom zhodnotení objektov

 11. 12.Návrh na schválenie Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy MČ B-NM

 12. 13.Návrh na zrušenie uznesenia č. 13/27 prijatého na 13. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 14.12.2004

 13. 14.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. Kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2015/2016

 14. 15.Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2014/2015

 15. 16.Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku do správy EKO - podnik verejnoprospešných služieb

 16. 17.Návrh na zverenie stavby so súpisným číslom 4015 na pozemku registra „C“ KN parc. č.12781/227, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17m2 do správy EKO - podnik verejnoprospešných služieb

 17. 18.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN, v k.ú. Vinohrady:
  - parc. č.5934/2 v prospech MVDr. Ota Orbana a Jozefy Orbanovej
  - parc. č.5934/3 v prospech Ing. Petra Ružičku
  - parc. č.5934/5 v prospech RNDr. Mariana Vitteka a Jany Vittekovej
  - parc. č.5934/6 v prospech MUDr. Anny Mošaťovej a Mariána Mošaťa
  - parc. č.5934/7 v prospech RNDr. Róberta Fekára a Ing. Silvie Fekárovej

 18. 19.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „E“ UO, v k.ú. Nové Mesto parc. č.11710/2 a parc. č.11711/2 v prospech Ing. Jozefa Haršániho a RNDr. Sidónie Haršániovej

 19. 20.Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č.12807/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m2, parc. č.12807/3 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 19m2 a parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40m2, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č.23/2014 zo dňa 08.12.2014 pre katastrálne územie Nové Mesto pre JUDr. Petra Profanta

 20. 21.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/5, k.ú. Nové Mesto, pre neziskovú organizáciu Domov sv. Jána z Boha, n.o., so sídlom Hattalova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 45 735 816

 21. 22.Návrh na schválenie prenájmu podľa ustanovenia § 9a ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1, katastrálne územie Nové Mesto pre Národné tenisové centrum, a.s., IČO: 35 853 891

 22. 23.Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Nové Mesto spolu vo výmere 31 298m2 od Istrochem Reality, a.s.

 23. 24.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemkov registra „C“ KN parc. č.11276/20 a parc. č.11448/2, katastrálne územie Nové Mesto pre spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. so sídlom Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542

 24. 25.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemkov registra „C“ KN parc. č.11410, katastrálne územie Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezska 3 v Bratislave

 25. 26.Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu verejnosti za obdobie marec - september 2015

 26. 27.Návrh na zaujatie súhlasného stanoviska k novému zneniu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky a jeho mestských častí

 27. 28.Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za I. polrok 2015

 28. 29.Informácia o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové mesto k 31.08.2015

 29. 30.Návrh investičných akcií v roku 2016

 30. 31.Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda za rok 2015

 31. 32.Informácia o vyhodnotení Kultúrneho leta 2015 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 32. 33.Informácia o činnosti Programovej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre televízne vysielanie za I. polrok 2015

 33. 34.Rôzne

 34. 35.Záver

 35. 36.Návrh na upustenie od trvalého vymáhania pohľadávky u dlžníka MS SPORT Slovakia s.r.o.

 36. 37.Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľností

 37. 38.Návrh na zaujatie súhlasného stanoviska k návrhu dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  pri zabezpečovaní verejného poriadku