Bod č. 19

  • Zasadnutie: 5. zasadnutie - Miestna rada
  • Prekladatelia: Ing. Mgr. Ľubomír Baník - prednosta MÚ BNM
  • Prizvaný/í: Mgr. Zuzana Kozáková
    referentka odd. právneho, podnikateľských činností,
    evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „E“ UO, v k.ú. Nové Mesto parc. č.11710/2 a parc. č.11711/2 v prospech Ing. Jozefa Haršániho a RNDr. Sidónie Haršániovej


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.