Bod č. 17

  • Zasadnutie: 5. zasadnutie - Miestna rada
  • Prekladatelia: Ing. Mgr. Ľubomír Baník - prednosta MÚ BNM
  • Prizvaný/í: Mgr. Jana Biharyová
    referent oddelenia PPČESČaSP

    Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková
    vedúca oddelenia PPČESČaSP

Návrh na zverenie stavby so súpisným číslom 4015 na pozemku registra „C“ KN parc. č.12781/227, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17m2 do správy EKO - podnik verejnoprospešných služieb


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.