Bod č. 38

  • Zasadnutie: 5. zasadnutie - Miestna rada
  • Prekladatelia: Ing. Mgr. Ľubomír Baník - prednosta MÚ BNM
  • Prizvaný/í: Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková
    vedúca odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Návrh na zaujatie súhlasného stanoviska k návrhu dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
pri zabezpečovaní verejného poriadku


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.